ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandaunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandaunt*, -grandaunt-

grandaunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandaunt (n.) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย
grandaunt (n.) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ย่าหรือตายาย
English-Thai: HOPE Dictionary
grandauntn. ยาย, Syn. great-aunt

grandaunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大叔母;大伯母[おおおば, oooba] (n) grandaunt; great-aunt

grandaunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทวดน้อย[n.] (thūatnøi) EN: great-granduncle ; great-grandaunt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandaunt
Back to top