ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adj

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adj*, -adj-

adj ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adj (n.) คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
adjacency (n.) ความใกล้ Syn. nearness
adjacent (adj.) ติดกัน See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ Syn. adjoining, close, near
adjective (adj.) เกี่ยวกับคุณศัพท์ See also: เป็นคุณศัพท์
adjective (n.) คำคุณศัพท์ See also: คำขยายนาม
adjoin (vt.) ติด See also: ชิด
adjoin (vi.) มีเขตแดนติดกัน Syn. beside, be adjacent to
adjoin (vt.) มีเขตแดนติดกับ
adjoining (adj.) ติดกัน See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ Syn. close, near
adjoining (adj.) ซึ่งติดกัน
adjourn (vi.) บอกเลื่อน See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน Syn. postpone, dismiss
adjourn (vt.) บอกเลื่อน See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน
adjourn (vi.) ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง) See also: ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
adjourn for (phrv.) เลื่อนไปเพื่อ
adjourn to (phrv.) ย้ายไป (สถานที่) See also: เปลี่ยนที่เป็น, เปลี่ยนเป็น
adjourn to (phrv.) เลื่อนออกไป (เวลา) See also: เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
adjournment (n.) การเลื่อน See also: การเลื่อนออกไป Syn. postponement, delay
adjudge (vt.) ตัดสิน See also: ตัดสินโทษ Syn. judge, adjudicate
adjudicate (vt.) วินิจฉัย See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate (vi.) วินิจฉัย See also: พิจารณา, ตัดสิน Syn. judge, adjudge
adjudicate in (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate in
adjudicate on (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate on
adjunct (adj.) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
adjunct (n.) ผู้ช่วย Syn. helper
adjunct (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory, accounterment
adjunctive (adj.) ที่เป็นสิ่งประกอบ
adjure (vt.) สั่งการ See also: สั่งอย่างเอาจริงเอาจัง
adjure (vt.) อ้อนวอน See also: ร้องขอ
adjust (vt.) ปรับตัว See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ Syn. adap
adjust (vi.) ปรับตัว See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ Syn. adap
adjust (vt.) ปรับเปลี่ยน See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
adjust to (phrv.) เคยชินกับ See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
adjust to (phrv.) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
adjustability (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adaptability Ops. inflexibility
adjustability (n.) ความสามารถหลายด้าน See also: ความสามารถรอบตัว Syn. usefulness, utility
adjustable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable, alterable
adjustment (n.) การปรับเปลี่ยน Syn. alteration, modification
adjuvant (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. auxiliary
adjuvant (n.) ผู้ช่วย Syn. helper
English-Thai: HOPE Dictionary
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
adjt.abbr. adjutant
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjective lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ดู procedural law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournmentการเลื่อนการประชุม, การปิดการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjuvantตัวเสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adjectival Scaleความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย [การแพทย์]
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Adjunctสิ่งเสริม [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างเคียง (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน
ใกล้กัน (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ
คำคุณศัพท์ (n.) adjective Syn. คุณศัพท์
คุณศัพท์ (n.) adjective See also: noun modifier Syn. คำคุณศัพท์
คุณานุประโยค (n.) adjective clause
ชิดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด Ops. ห่าง
ติดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ Ops. ห่าง
ตีคู่ (v.) adjoin See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of Ops. ทิ้งห่าง
ใกล้กับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ติด, ชิดกับ Ops. ห่าง
ปรับ (v.) adjust See also: revise, improve, better Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน
ปรับปรุง (v.) adjust See also: improve, make an adjustment, better Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
แก้ไขปรับปรุง (v.) adjust See also: fine-tune Syn. ปรับปรุงแก้ไข
ปรับตัว (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม
ปรับนิสัย (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับพฤติกรรม
ปรับพฤติกรรม (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย
adj (n.) คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
should (aux.) ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
กริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective Syn. คำกริยาคุณศัพท์
คำกริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective
น้ำกระสาย (n.) aqueous adjuvant See also: liquid vehicle for powdered medicine Syn. น้ำกระสายยา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need time to adjust yourselfคุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll adjourn till after lunch.พักการไต่สวนจนถึงเที่ยง
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
This meeting is adjourned.งั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้
We still haven't finished making our adjustments.เรายังไม่สามารถจบได้ กับการปรับเปลี่ยนของเรา
And I've got your name and identification number, Mr. Hadji Gonzales.ฉันจดชื่อกับเบอร์คุณไว้แล้ว คุณฮัดจี กอนซาเลส
We'll adjust by the sound.บอกเขาว่าให้ซ่อมสาย และทดสอบให้ได้ยินด้วย
Well, get on out in that square Adjust your veil and prepareเอาล่ะ เข้าไปร่วมในกรอบนั้นสิ ปรับผ้าคลุมหน้า และเตรียมพร้อม
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์
Simon's home. Can you keep the dog until he's had a chance to adjust?ไซม่อนกลับมาบ้านแล้ว คุณเอาเวอร์เดลไว้จนเขาปกติได้ไหม
No, man. I just know you're gonna need someone... to look after you while you adjust to all this space.ป่าวๆ ฉันแค่คิดว่า / นายน่าจะมีใครสักคน... มาคอยดูแลนาย ตอนที่ / นายจะจัดห้องว่างๆ นี่
Now, that´s subject for adjustment... for month of birth.ต้องเปลี่ยนซักหน่อย เดือนเกิด

adj ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 休会 / 休會] adjourn
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 堧] adjoin
形容词[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容词 / 形容詞] adjective
形容辞[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容辞 / 形容辭] adjective
[sàn, ㄙㄢˋ, 散] adjourn; scatter
[pí, ㄆㄧˊ, 毗] adjoin; border
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, 毗连 / 毗連] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毘] adjoin; border
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, 状语 / 狀語] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, 毗邻 / 毗鄰] bordering; adjacent
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, 相邻 / 相鄰] neighbor; adjacent
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 邻 / 鄰] neighbor; adjacent; close to
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 邻近 / 鄰近] neighboring; adjacent; near; vicinity
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
词性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 词性 / 詞性] part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, 耐心] patient (adjective)
裁决[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, 裁决 / 裁決] ruling; adjudication
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, 土库曼 / 土庫曼] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

adj ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating
アーケイック;アーケイイック[, a-keikku ; a-keiikku] (adj-no) archaic
アージュアス[, a-juasu] (adj-no) arduous
アースリ[, a-suri] (adj-no) earthly
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched
アーティキュレット[, a-teikyuretto] (adj-no) articulate
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic
アーティフィシャル;アーテフィシャル[, a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial
アーベイン[, a-bein] (adj-no) urbane
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P)
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that
アイソトニック[, aisotonikku] (adj-f) isotonic
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric
アイソメトリック[, aisometorikku] (adj-f) isometric
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish
アイロニカル[, aironikaru] (adj-na) ironical
アイロニック[, aironikku] (adj-na) ironic
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
技術的[ぎじゅつてき, gijutsuteki] technical (adj)
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically
電子的[でんしてき, denshiteki] electronic (adj)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

adj ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อ้า[adj.] (ā) EN: opened up ; opened out FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: thoroughbred FR:
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref. (adj.)] (adīt-) EN: ex- FR: ex-
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
แอเดียแบติก[adj.] (aēdīabaētik) EN: adiabatic FR: adiabatique
แอคทีฟ = แอกทีฟ[adj.] (aēkthīp) EN: active FR: actif
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved FR: courbé ; bombé
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอซเท็ก[adj.] (Aētthek = A) EN: Aztec FR: aztèque
อัฟริกัน[adj.] (Afrikan) EN: African FR: africain
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial FR: premier
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ไอดีล[adj.] (aidīn) EN: ideal FR:
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
อายเหนียม[adj.] (āinīem) EN: embarrassed FR:
ไอออนิก[adj.] (ai-ønik) EN: ionic FR: ionique
ไอโซเมทริก [adj.] (aisōmēthrik) EN: isometric FR: isométrique
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
อรรฆย์[adj.] (ak) EN: valuable FR:
อกรรม[adj.] (akam) EN: passive FR: passif
อกนิษฐ์[adj.] (akanit) EN: highest FR:
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif
อะเคื้อ[adj.] (akhēua) EN: beautiful FR:

adj ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
aasig {adj}horrible; disgusting
paarhufig {adj}cloven-hoofed
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
abartig; abnormal {adj}abnormal
achsfern {adj} [techn.]abaxial
abbaubar {adj} [chem.]degradable
abbaubar {adj}decomposable
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
abreibend {adj}abradant
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
abstinent {adj}abstinent
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
leistungsorientiert {adj}achievement oriented
säurelöslich {adj}acid soluble
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural
bekannt {adj} (mit)acquainted (with)
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
adaptiv {adj}adaptive
süchtig {adj} | nicht süchtigaddicted | unaddicted
adenomatös {adj} [med.]adenomatous
Adjunkte {f} [math.]adjoint
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adj
Back to top