ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auxiliary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auxiliary*, -auxiliary-

auxiliary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auxiliary (n.) เครื่องสนับสนุน See also: เครื่องช่วย, ผู้ที่ช่วยสนับสนุน Syn. supplement, assistant, helper
auxiliary (adj.) สำรอง Syn. reserve
auxiliary (adj.) เสริม See also: ซึ่งเป็นองค์ประกอบ, ซึ่งช่วยเหลือ Syn. additional, supplementary
auxiliary verb (n.) กริยานุเคราะห์ See also: กริยาช่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
auxiliary verbกริยานุเคราะห์
English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auxiliary agency; agency, auxiliaryหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย [มีความหมายเหมือนกับ secondary storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ (aux.) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense
หน่วยความจำเสริม (n.) auxiliary memory Syn. หน่วยความจำสำรอง Ops. หน่วยความจำหลัก
กริยาช่วย (n.) auxiliary verb
กริยานุเคราะห์ (n.) auxiliary verb Syn. กริยาช่วย
คำช่วยกริยา (n.) auxiliary verb Syn. กริยานุเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. The auxiliary power's out, so the gauges don't work.ฉันไม่รู้ ออกมาเสริมพลังของ
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes.และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป
Initiating auxiliary booster sequence.เริ่มลำดับสนับสนุนเสริม
An auxiliary exit that leads directly outside.ออกช่วยที่นำไปสู่​​ด้านนอก
Do us a tinsy favour and use Mr. Wynn's auxiliary monitor.ทำเราโปรดปราน tinsy และใช้จอแสดงผลช่วยนายวิลเลียม
And there's supposed to be an auxiliary exit.และมีควรจะเป็นทางออกช่วย
I am checking the auxiliary generator.ผมไปตรวจดูเครื่องสำรองระบบไฟฟ้า
It was another bomb. At an auxiliary station.มีการวางระเบิดอีกครั้งค่ะ ที่โรงไฟฟ้า
Transferring primary search function to auxiliary display.กำลังย้ายระบบค้นหาหลัก
Needs a focused headquarters free from the congestion of auxiliary personnel.ผมต้องการให้ศูนย์บัญชาการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ให้มันดูแออัดเกินไป
Lived in auxiliary housing-- left work,didn't return to his room.ใช้ชีวิตใบบ้านสวัสดิการ,ทำงาน,แล้วไม่ได้ย้อนกลับมาที่พัก
I want auxiliary units to cover all possible getaway routes.ฉันต้องการกำลังเสริมเพื่อมาช่วยป้องกัน ตามเส้นทางเข้าออก

auxiliary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
助动词[zhù dòng cí, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, 助动词 / 助動詞] auxiliary verb; modal verb
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
补助组织[bǔ zhù zǔ zhī, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 补助组织 / 補助組織] auxiliary organizations
语助词[yǔ zhù cí, ㄩˇ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 语助词 / 語助詞] auxiliary word
辅料[fǔ liào, ㄈㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 辅料 / 輔料] auxiliary ingredients (in a cooking recipe)
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
[fù, ㄈㄨˋ, 副] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating

auxiliary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
助動詞[じょどうし, jodoushi] (n) {ling} auxiliary verb
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage
外郭団体[がいかくだんたい, gaikakudantai] (n) auxiliary organization; auxiliary organisation; (P)
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
給え[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb)
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s,vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P)
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] (n) {comp} auxiliary input device
補助動詞[ほじょどうし, hojodoushi] (n) {ling} subsidiary verb; auxiliary verb
補助参加人[ほじょさんかにん, hojosankanin] (n) auxiliary intervenor (in a lawsuit)
補助椅子;補助いす[ほじょいす, hojoisu] (n) auxiliary seat; booster seat; baby seat
補助的[ほじょてき, hojoteki] (adj-na) ancillary; auxiliary
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] (n) {comp} auxiliary device; auxiliary equipment
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] (n) {comp} auxiliary storage; secondary storage
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part

auxiliary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำช่วยกริยา[n. exp.] (kham chūay ) EN: auxiliary FR:
คำกริยานุเคราะห์[n. exp.] (kham kriyān) EN: auxiliary verb FR: auxiliaire [m] ; verbe auxiliaire [m]
กริยาช่วย[n. exp.] (kriyā chūay) EN: auxiliary verb FR: auxiliaire [m]
กริยานุเคราะห์[n.] (kriyānukhrǿ) EN: auxiliary verb FR: auxiliaire [m] ; verbe auxiliaire [m]
สมการช่วย[n. exp.] (samakān chū) EN: auxiliary equation FR:
สารช่วย[adj.] (sān chūay) EN: auxiliary FR:
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]

auxiliary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Hilfsantrieb {m}auxiliary drive
Hilfsbetrieb {m}auxiliary plant
Hilfsdatei {f} [comp.]auxiliary file
Hilfsfeld {n}auxiliary field
Hilfsfunktion {f}auxiliary function
Hilfshubwerk {n}auxiliary hoist
Hilfskontakt {m}auxiliary contactor
Hilfsmatrix {f} [math.]auxiliary matrix
Hilfsölpumpe {f} [techn.]auxiliary oil pump
Hilfspolizei {f}auxiliary police
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Seitenwechselspeicher {m}auxiliary memory
Hilfswelle {f}auxiliary shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auxiliary
Back to top