ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjudge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjudge*, -adjudge-

adjudge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjudge (vt.) ตัดสิน See also: ตัดสินโทษ Syn. judge, adjudicate
English-Thai: HOPE Dictionary
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This man, Thomas James Collins, is adjudged guilty of conspiring to use enchantments and magic.ชายคนนี้ โทมัส เจมส์ คอลลินส์ ถูกตัดสินให้มีความผิด ฐาน ทำสเน่ห์ และเวทย์มนต์

adjudge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คดีแดง[n. exp.] (khadīdaēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case FR:
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[v. exp.] (thūk phiphā) EN: be adjudged bankrupt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjudge
Back to top