ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beside*, -beside-

beside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beside (prep.) อยู่ข้าง See also: อยู่ใกล้ Syn. next to
beside (prep.) เทียบกับ See also: เมื่อเทียบกับ
beside (prep.) นอกเหนือไปจาก See also: นอกจากนี้ Syn. in addition
beside table (n.) โต๊ะข้างเตียง Syn. night table
beside the point (idm.) ไม่เกี่ยวข้อง
besides (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งไปกว่านี้
besides (adv.) นอกจากนี้...แล้วยังมี See also: มิหนำซ้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
beside(บิไซดฺ') prep. นอกจาก,ห่างจาก,ไม่เกี่ยวกับ,อยู่นอก,อยู่ข้าง,เทียบกับ -Conf. besides,aside from,apart from
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
English-Thai: Nontri Dictionary
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
ข้างเคียง (adj.) beside See also: next to, close, near, adjacent to Syn. ข้างๆ Ops. ห่างไกล, ห่างกัน
นอกจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นเสียแต่, เว้นแต่
นอกจากนี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond Syn. ยิ่งไปกว่านี้
นอกเหนือจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than
นอกเหนือจากนี้ (conj.) besides See also: in addition, moreover, apart from that
ยิ่งไปกว่านี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond
เว้นเสียแต่ (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นแต่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน'
There they go, Dr Zaius trotting along beside them.พวกเขาไปกันเเล้ว ด็อคเตอร์เซียสควบม้าไปด้วย
And clinging vines beside meเอียงพิงเถาไม้ข้างกายฉัน
You'll find your names beside your places.ที่นั่งของพวกคุณ จะมีชื่อของคุณกำกับอยู่
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง
And I don't wanna see your face again until Dux is beside it. Understand?l และไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งจนกว่า Dux อยู่ข้างมัน เข้าใจไหม
Standing here beside you Want so much to give youStanding here beside you Want so much to give you
The switch is on the wall beside you! Go for it!คุณเวนทูร่าเพิ่งถูกจับฐานขโมย ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าวาชาติไป
Every time Anton tried to pull away he found me right beside him.ก็เจอผมขนาบข้างอยู่ทุกครั้ง

beside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, 答非所问 / 答非所問] to answer beside the point; irrelevant answer
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
在﹍之旁[zài zhī páng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄆㄤˊ, 在﹍之旁] beside
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
旁边[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, 旁边 / 旁邊] lateral; side; to the side; beside
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition
傍边[bàng biān, ㄅㄤˋ ㄅㄧㄢ, 傍边 / 傍邊] near; beside
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone

beside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp,v5r) (See ルビ・2,振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji)
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight
逆上せ上がる;のぼせ上がる[のぼせあがる, noboseagaru] (v5r,vi) to be beside oneself; to lose one's head; to go mad with something
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P)
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time
外に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P)
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
横手[よこて(P);よこで, yokote (P); yokode] (n,adj-no) (1) side; beside; (2) feature of a sword blade; (P)
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P)
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)

beside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีกอย่างหนึ่ง[X] (īk yāng neu) EN: beside that ; another thing ; one more thing ; in addition FR: en outre ; qui plus est ; autre chose
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
ไม่เข้าเรื่อง[adj.] (mai khao re) EN: irrelevant ; beside the point ; nonsense FR: hors sujet ; à côté de la plaque
แนบข้าง[v. exp.] (naēp khāng) EN: lie beside FR:
งกงัน[v. exp.] (ngok ngan) EN: beside oneself FR:
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
พูดไม่เข้าเรื่อง[v. exp.] (phūt mai kh) EN: speak beside the point FR:
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
แถมยัง[adv.] (thaēm yang) EN: besides FR: en outre
แถมยังอวดดีนัก[X] (thaēm yang ) EN: and arrogant besides FR:
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

beside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beside
Back to top