ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

god

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *god*, -god-

god ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
god (n.) พระเจ้า See also: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา Syn. deity
god of love (n.) กามเทพ Syn. Cupid
god of war (n.) เทพเจ้าแห่งสงคราม Syn. Mars
godawful (adj.) โหดร้าย (คำสแลง) See also: น่ากลัว
godchild (n.) ลูกอุปถัมภ์
goddam (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamned, damned Ops. blessed
goddam (adv.) ประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamn
goddamn (int.) คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ) See also: คำสบถ, คำสาป
goddamn (vt.) ด่า See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn (vi.) ด่า See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamned, damned Ops. blessed
goddamned (adj.) ซึ่งประณาม See also: สาปแช่ง Syn. goddamn
goddess (n.) เทพธิดา Syn. female deity, demigoddess Ops. witch
godfather (n.) พ่ออุปถัมภ์ See also: พ่อทูนหัว, ผู้อุปถัมภ์ Syn. sponsor, patron
godhead (n.) พระเจ้า Syn. deity, holiness
godhood (n.) การเป็นพระเป็นเจ้า See also: ความเป็นพระเจ้า Syn. divinity
godless (adj.) ซึ่งไม่เชื่อพระเจ้า See also: ซึ่งไม่ศรัทธาพระเจ้า Syn. anti-religious Ops. religious
godlike (adj.) เกี่ยวกับสวรรค์ See also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ Syn. godly, holy, almighty Ops. mortal
godly (adj.) ซึ่งศรัทธาในศาสนา See also: โดยเลื่อมใสศาสนา Syn. divine, sacred Ops. defiled
godmother (n.) แม่อุปถัมภ์
godown (adv.) มีความกล้าหาญมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. courageously
godown (n.) โกดัง See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ Syn. warehouse
godparent (n.) พ่อแม่อุปถัมภ์ Syn. godfather, godmother
godsend (n.) สิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้าประทานให้ See also: สมบัติล้ำค่าซึ่งสวรรค์ให้มา Syn. delight, treasure
godson (n.) เด็กชายของพ่อแม่อุปถัมภ์
Godspeed (n.) คำอวยพรเมื่อต้องจากกัน (เช่น ขอให้ปลอดภัย, ไปดีมาดี) Syn. good luck, goodbye
godwit (n.) นกตระกูล Limosa ซึ่งมีปากและขายาว
English-Thai: HOPE Dictionary
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
god's countryดินแดนที่พระเจ้าชอบ
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn,goddam
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
goddess(กอด'ดิส) n.เทพเจ้าหญิง,สตรีที่สวยงาม., See also: goddesshood n.
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
godlingn. เทพเจ้าน้อย
godly(กอด'ลี) adj. เลื่อมใสในศาสนา,ศักด์สิทธิ์, See also: godliness n., Syn. devout,pious
godmothern. มารดาอุปถัมภ์
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง,ที่เก็บของ
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
godsendn. สิ่งหรือเหตุการณ์ที่ได้มาอย่างเหมาะเจาะ (ยังกับพระเจ้าประทานให้), Syn. blessing,boon
godshipn. ความเป็นพระเจ้า,สภาพที่เป็นพระเจ้า
godsonn. godchildที่เป็นผู้ชาย
godspeedn. โชคดี,ความสำเร็จ
godwitn. นกขนาดใหญ่ จะงอยปากยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
Godhead(n) พระเป็นเจ้า,พระเจ้า
godless(adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Godพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godhead๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godhood๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Godพระเจ้า [TU Subject Heading]
Goddessesเทพเจ้าสตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mammon (n.) การเปรียบเงินและทรัพย์สินเป็น false god ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
คเณศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
พิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร
ยม (n.) the God of Death See also: Yama
ยมทัณฑ์ (n.) the stick of absolute power of the god of the world of the dead See also: sceptre of the god of Death
ยมราช (n.) the God of Death See also: Yama
ยมโลก (n.) the world of the God of Death
วิฆเนศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
วิฆเนศวร (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, พิฆเนศวร
พระผู้เป็นเจ้า (n.) god Syn. พระเจ้า, พระเป็นเจ้า
พระเจ้า (n.) God See also: Saviour Syn. พระผู้เป็นเจ้า
พระเป็นเจ้า (n.) god Syn. พระเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า
สุร (n.) god See also: goddess, angel Syn. เทพ, เทพดา, เทพยดา, เทวะ, เทวัญ, สุรารักษ์
สุรารักษ์ (n.) god See also: goddess, angel Syn. เทพ, เทพดา, เทพยดา, เทวะ, เทวัญ, สุร
อารักษเทวดา (n.) god See also: goddess, angel Syn. อารักษ์
เจ้า (n.) god See also: Godness, angel Syn. เทพารักษ์, เทวดา
เทพ (n.) god See also: deity, goddess Syn. เทวดา
เทพดา (n.) god See also: divinity, angel, deity, deva, miracle worker, goddess Syn. เทพยดา, เทวดา
เทพบุตร (n.) god See also: male deity, angel, divinity Syn. เทพยดา, เทวดา Ops. เทพธิดา
เทพยดา (n.) god See also: diving being, deity, divinity, angel, deva, miracle worker, goddess, seraph, cherub Syn. เทวดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
St Luke says, "The Kingdom of God is within man."เซนต์ลูกล่าวไว้ว่า "อาณาจักรของพระเจ้า อยู่ในตัวมนุษย์
Thank God he is traveling and not going down. "ขอบคุณพระเจ้าที่เขาจะเดินทาง ไปและไม่ได้ไปลง
And so, God knows, am I.และเพื่อพระเจ้ารู้พ่ะย่ะค่ะ
Thank God they are not as intelligent as we who kill them.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็น อัจฉริยะ ในขณะที่เราที่ฆ่ามัน
Now that I have him coming so beautifully, God help me to endure.ตอนนี้ที่ฉันมีเขามาเพื่อให้ สวยงาม พระเจ้าช่วยฉันจะทน ฉันจะพูด
May God have Your Majesty in His wise keeping.{\cHFFFFFF}พระเจ้าอาจมีมหาบพิตร ในการรักษาความฉลาดของ
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้!
May God be praised.ขอสรรเสริญพระเป็นเจ้า
In case you didn't know it God is on our side too.เผื่อว่าท่านจะไม่รู้...
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา

god ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
埃奥罗斯[Āi ào luó sī, ㄞ ㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃奥罗斯 / 埃奧羅斯] Aeolus (Greek God of the Winds)
博尔德[bó ěr dé, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ, 博尔德 / 博爾德] Baldr or Baldur, god of light in Norse mythology
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
格涅沙[gé niè shā, ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄕㄚ, 格涅沙] Ganesha (the elephant-headed God in Hinduism, son of Shiva and Parvati)
寿星[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿星 / 壽星] god of longevity
爱神[ài shén, ㄞˋ ㄕㄣˊ, 爱神 / 愛神] God of Love (in translation); Venus; Eros
哈奴曼[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, 哈奴曼] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana
圣子[Shèng zǐ, ㄕㄥˋ ㄗˇ, 圣子 / 聖子] Holy Son; Jesus Christ; God the Son (in the Christian Trinity)
东君[Dōng jūn, ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 东君 / 東君] Lord of the East, the sun God of Chinese mythology
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 隍] dry moat; god of city
神力[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, 神力] occult force; the power of a God or spirit
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 奥切诺斯 / 奧切諾斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 奥西娜斯 / 奧西娜斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
超泛神论[chāo fàn shēn lùn, ㄔㄠ ㄈㄢˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, 超泛神论 / 超泛神論] panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it
泛神论[fàn shén lùn, ㄈㄢˋ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 泛神论 / 泛神論] pantheism, theological theory equating God with the Universe
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, 波塞冬] Poseidon, God of the sea in Greek mythology
安拉[Ān lā, ㄢ ㄌㄚ, 安拉] Allah (Arabic name of God)
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿弗洛狄忒] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿芙罗狄忒 / 阿芙羅狄忒] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, 阿耳忒弥斯 / 阿耳忒彌斯] Artemis (Greek goddess of the moon)
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, 婆罗门 / 婆羅門] Brahman (Hindu God); eternal origin
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, 砖石塔 / 磚石塔] brick pagoda
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, 赫斯提亚 / 赫斯提亞] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 黛安娜] Diana (goddess in Greek mythology)
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
土神[tǔ shén, ㄊㄨˇ ㄕㄣˊ, 土神] earth God
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
琉璃塔[liú lí tǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄊㄚˇ, 琉璃塔] glazed tile pagoda; glazed tower of minaret
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 一神教] monotheism (belief in a single God)

god ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグニ[, aguni] (n) Agni (Vedic god of fire) (san
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
ギ神[ギかみ, gi kami] (n) Greek god or goddess
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens!
ローマ神[ローマかみ, ro-ma kami] (n) Roman god or goddess
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
八幡宮[はちまんぐう, hachimanguu] (n) Shrine of the God of War
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy!
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天人[てんじん;てんにん, tenjin ; tennin] (n) nature and man; God and man; celestial being; celestial maiden
天道様[てんとうさま, tentousama] (n) the sun; providence; god
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
寿老人[じゅろうじん, juroujin] (n) god of longevity
尊;命[みこと, mikoto] (n) (1) (after the name of a god or a noble) Lord; Highness; (2) (arch) (derog) you
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people
弓矢八幡[ゆみやはちまん, yumiyahachiman] (n) god of war
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses)
御食津神;御饌津神;三狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice)
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love
摩利支天[まりしてん, marishiten] (n) {Buddh} Marici (Buddhist god of war)
灯明;燈明[とうみょう, toumyou] (n) light offered to a god or Buddha; votive light
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus
物神論[ぶっしんろん, busshinron] (n) (See 汎神論) hylotheism (pantheism identifying god with matter)
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence
石神[しゃくじん(P);いしがみ, shakujin (P); ishigami] (n) stone which is worshipped; image of a god in stone; (P)
磐座;岩座[いわくら, iwakura] (n) (arch) dwelling place of a god (usu. in reference to a large rock)
祝融[しゅくゆう, shukuyuu] (n) (1) ancient Chinese god of fire (or spring); (2) (disastrous) fire
神の子[かみのこ, kaminoko] (exp) Son of God (i.e. Jesus Christ or a Christian)
神樹[しんじゅ, shinju] (n) god tree (Ailanthus)
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice)
縁結びの神[えんむすびのかみ, enmusubinokami] (n) god of marriage; matchmaker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction
相互動作性[そうごどうさせい, sougodousasei] interoperability
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management
誤動作[ごどうさ, godousa] malfunction (vs)

god ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมรา[n.] (amarā) EN: deity ; god FR:
อำมร[n.] (ammøn) EN: god FR:
อมร[n.] (amøn) EN: deity ; god FR:
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
จาว[n.] (jāo) EN: god FR: dieu [m] ; divinité [f]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: god ; godness FR: dieu [m] ; divinité [f]
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love FR: Cupidon
คุณพระช่วย[xp] (Khun Phra c) EN: Oh my good! God help me! FR: Doux Jésus !
แมน[n.] (maēn) EN: god FR: dieu [m]
มหาเทพ[n.] (mahāthēp) EN: great deity ; great god ; Siva FR:
มรุต[n.] (marut) EN: God of Storm FR:
มัจจุราช[n.] (matjurāt) EN: god of Death FR:
นิรชร[n.] (nirachøn) EN: god FR: dieu [m]
ผีเรือน[n.] (phī reūoen) EN: guardian spirit of the house ; household spirit ; household god FR: esprit gardien du logis [m]
พระอิศวร[n. prop.] (Phra Isūan) EN: Siva ; God Siva ; Shiva ; God Shiva FR:
พระเจ้า[n.] (phrajāo) EN: God ; Saviour ; deity ; divinity FR: dieu [m] ; divinité [f]
พระเป็นเจ้า[n.] (phrapenjāo) EN: god FR:
พระศิวะ[n. prop.] (Phra Siwa) EN: Siva ; God Siva ; Shiva ; God Shiva FR: Shiva
พระยามาร[n. prop.] (Phrayā Mān) EN: god of the Evil FR:
พรหม[n. prop.] (Phrom ) EN: Brahma ; God Brahma FR: Brahma
ประโคนธรรพ์[n.] (prakhōnthan) EN: god of music FR:
ประโคนธรรพ[n.] (prakhōnthap) EN: god of music FR:
โรคกลัวพระเจ้า[n. exp.] (rōk klūa ph) EN: Zeusophobia ; fear of God or gods FR:
ศาลพระภูมิ[n.] (sānphraphūm) EN: spirit house ; shrine of the household god ; joss house FR: maison des esprits (du lieu) [f]
สมมติเทพ[n.] (sommottithē) EN: living god FR:
สุรารักษ์[n.] (surārak) EN: god FR:
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพ-[pref.] (thēppha-) EN: god ; deity ; divine being FR: dieu [m] ; divinité [f]
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
เทพดา[n.] (thēpphadā) EN: god ; deity ; divinity FR:
เทพเจ้า[n.] (thēpphajao ) EN: god ; deity ; divinity FR: dieu [m] ; divinité [f]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity FR: divinité [f]
เทว[n.] (thēwa) EN: god ; deity ; divinity ; celestial being ; angel FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déité [f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; deity ; angel ; miracle worker ; divinity ; celestial being ; heavenly being FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]
เทวัญ[n.] (thēwan) EN: god FR:
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god ; figure of a deity ; statue of a god ; statue of a deity ; graven image ; idol ; Image of God FR: image d'un dieu [f] ; icône [f]
ไหว้เจ้า[v.] (wāijāo) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering FR: honorer les dieux
เวสสุวัณ[n.] (wētsuwan) EN: God of Wealth FR:
วิฆเนศ[n.] (wikhanēt) EN: the God of wisdom and difficulty FR:

god ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausgott {m}household god
Dildo {m}; Godemiché
fromm; gottergeben; gottgefällig {adj} | frommer | am frommstengodly | godlier | godliest
Gottesfurcht {f}godliness
Gottlosigkeit {f}godlessness
Gottlosigkeit {f}ungodliness
gottlos {adv}ungodly
gottlos {adv}godlessly
scheußlich {adv}ungodly
Steppenpieper {m} [ornith.]Blyth's Pipit (Anthus godlewskii)
Gottheit {f}godhood
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens)
Mamorschnepfe {f} [ornith.]Marbled Godwit
Mondgöttin {f}moon goddess
Tragödin {f} | Tragödinnen
Götterdämmerung {f}twilight of the gods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า god
Back to top