ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witch*, -witch-

witch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witch (n.) แม่มด Syn. enchantress, sorceress Ops. wizard
witch doctor (n.) หมอผี (ในแอฟริกาและอเมริกากลาง ใต้) See also: (โดยเฉพาะในเผ่าต่างๆทำหน้าที่รักษาโรค ติดต่อกับวิญญาณหรือเทพเจ้า และใช้เวทมนตร์ทำสิ่งต่างๆ) Syn. shaman
witch-hunt (n.) การสอบสวนและเปิดเผยแผนการกบฏ หรือศัตรูทางการเมือง See also: (มักเป็นการอาศัยหลักฐานที่คลุมเครือ หรือแค่ความสงสัยเท่านั้น)
witchcraft (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา Syn. sorcery, witchery, magic
witchery (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา Syn. sorcery, witchcraft, magic
witching (adj.) เกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์คาถาหรือเสน่ห์
witching (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา (ทางวรรณคดี ปัจจุบันไม่ค่อยใช้)
English-Thai: HOPE Dictionary
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,การทำให้หลงใหล,มารยา, Syn. witchcraft
witching(วิท'ชิง) n.,adj. การใช้เวทมนตร์คาถา,การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,มารยา
English-Thai: Nontri Dictionary
witch(n) แม่มด,ยายแก่
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
witchery(n) คาถา,อาคม,เวทมนตร์,เสน่ห์,มารยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงหมอผี (n.) witch Syn. ผู้วิเศษ Ops. พ่อมด
แม่มด (n.) witch Syn. หญิงหมอผี, ผู้วิเศษ Ops. พ่อมด
กระเหม่น (v.) twitch See also: involumtarity of the eye Syn. เขม่น, กระตุก
ดับ (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
ทำให้หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด Ops. เปิด
ปิด (v.) switch off See also: turn off, shut off Syn. ดับ
สวิตซ์ (n.) switch
สะพานไฟ (n.) switch
สาป (v.) bewitch See also: spell, hex, curse Syn. สาปสรร
สาปสรร (v.) bewitch See also: spell, hex, curse
หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
เขม่น (v.) twitch Syn. กระตุก
เปรี้ยว (adv.) bewitchingly See also: charmingly, enchantingly Syn. ทันสมัย Ops. เชย
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate Syn. หมุน Ops. ปิด
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate, work Ops. ปิด
แผงสวิตช์ (n.) switchboard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย,
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด
That's where we landed on the Wicked Witch of the East.นั่นล่ะที่เราร่อนลงทับแม่มดแห่งทิศตะวันออก
Well, my mother built me to scare that awful witch Mombi.แม่สร้างผมขึ้นมาไว้หลอกให้แม่มดมอมบี้กลัว
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด
Now the witch is backตอนนี้แม่มดกลับมาแล้ว
Boiled in the skull of a dead witch for 20 days and 20 nights.ต้มในกระโหลกแม่มดที่ตายแล้ว 20 วัน 20 คืน
"We have a witch in the family. Isn't it wonderful?"เรามีแม่มดอยู่ในครอบครัวเรา ยอดไปเลย
Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 meself.ทุกกล่องมีการ์ดแม่มดพ่อมดชื่อดัง ฉันสะสมไว้ตั้ง 500 ใบ
My girlfriend Serena... barfed on a guy during "The Blair Witch Project"... and they ended up dating for three months.เคยอ้วกรดหนุ่มจากหนัง\"เดอะ แบลร์วิทช์ โปรเจ็คท์\" แต่พวกเขาก็มาเดทกันตั้ง 3 เดือน
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด
... emergencytransport for the stranded witch or wizard.รถเมล์ฉุกเฉิน เพื่อพ่อมดแม่หมดผู้ไร้หนทาง

witch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
妖妇[yāo fù, ㄧㄠ ㄈㄨˋ, 妖妇 / 妖婦] witch (esp. European)
巫医[wū yī, ㄧ, 巫医 / 巫醫] witch doctor; medicine man; shaman
迷醉[mí zuì, ㄇㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, 迷醉] bewitched; intoxicated by sth
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ, 转入 / 轉入] change over to; shift to; switch to
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, 替换 / 替換] exchange; shift; switch
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, 狐狸精] fox-spirit; vixen; witch; enchantress
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, 烦躁 / 煩躁] jittery; twitchy; fidgety
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 交换 / 交換] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative
迷魂汤[mí hún tāng, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄤ, 迷魂汤 / 迷魂湯] lit. waters of oblivion; mythological magic potion to bewitch sb
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 分组交换 / 分組交換] packet switching
气动开关[qì dòng kāi guān, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄞ ㄍㄨㄢ, 气动开关 / 氣動開關] pneumatic switch
扳道员[bān dào yuán, ㄅㄢ ㄉㄠˋ ㄩㄢˊ, 扳道员 / 扳道員] pointsman; switchman
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 公共交换电话网路 / 公共交換電話網路] public switched telephone network; PSTN
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)
道岔[dào chà, ㄉㄠˋ ㄔㄚˋ, 道岔] railroad switch
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, 朝秦暮楚] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides
巫觋[wū xí, ㄒㄧˊ, 巫觋 / 巫覡] shaman; wizard; witch
迷魂阵[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ, 迷魂阵 / 迷魂陣] stratagem to trap sb; to bewitch and trap
交换以太网络[jiāo huàn yǐ tài wǎng luò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 交换以太网络 / 交換以太網絡] switched Ethernet
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 交换技术 / 交換技術] switching technology
交换机[jiāo huàn jī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧ, 交换机 / 交換機] switch (telecommunications)
交换端[jiāo huàn duān, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢ, 交换端 / 交換端] switched port
交换网路[jiāo huàn wǎng lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 交换网路 / 交換網路] switched network
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 交换虚电路 / 交換虛電路] Switched Virtual Circuit; SVC
半路出家[bàn lù chū jiā, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄚ, 半路出家] switch to a job one was not trained for
接线员[jiē xiàn yuán, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 接线员 / 接線員] switchboard operator
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
抽搐[chōu chù, ㄔㄡ ㄔㄨˋ, 抽搐] tic; twitch
眼跳[yǎn tiào, ㄧㄢˇ ㄊㄧㄠˋ, 眼跳] twitching of eye
女巫[nǚ wū, ㄋㄩˇ , 女巫] witch
[wū, , 巫] witch; surname Wu; Taiwan pr. wu2
巫婆[wū pó, ㄆㄛˊ, 巫婆] witch; sorceress; female shaman
巫蛊[wū gǔ, ㄍㄨˇ, 巫蛊 / 巫蠱] witchcraft
巫术[wū shù, ㄕㄨˋ, 巫术 / 巫術] witchcraft
母夜叉[mǔ yè chā, ㄇㄨˇ ㄧㄝˋ ㄔㄚ, 母夜叉] witch; shrew; vixen

witch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic)
呪術師[じゅじゅつし, jujutsushi] (n) witch doctor; shaman
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist
魔法使い;魔法遣い;魔法つかい;魔法使(io)[まほうつかい, mahoutsukai] (n) magician; wizard; sorcerer; witch
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
アクセススイッチ[, akusesusuicchi] (n) {comp} access switch
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
オプションスイッチ[, opushonsuicchi] (n) {comp} option switch
クロスバー交換機[クロスバーこうかんき, kurosuba-koukanki] (n) crossbar switchboard
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] (n) {comp} gateway switch
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching
コンテキストスイッチ[, kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching
ジャンパスイッチ[, janpasuicchi] (n) {comp} jumper switch
スイッチドバーチャルサーキット[, suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[, suicchidoba-charupasu] (n) {comp} switched virtual path
スイッチヒッター[, suicchihitta-] (n) switch-hitter (baseball)
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor
スイッチマトリクス[, suicchimatorikusu] (n) {comp} switch matrix; switching matrix
スイッチング[, suicchingu] (n) switching
スイッチングステージ[, suicchingusute-ji] (n) {comp} switching stage
スイッチングテーブル[, suicchingute-buru] (n) {comp} switching table
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router
スイッチング変数[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] (adj-na) {comp} switch-selectable
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue)
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
パケットスイッチング[, pakettosuicchingu] (n) {comp} packet switching
パケット交換[パケットこうかん, paketto koukan] (n) {comp} packet switching
ひくつく;ヒクつく[, hikutsuku ; hiku tsuku] (v5k,vi) (See ひくひく) to twitch
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter
ひくひく[, hikuhiku] (adv,n,vs) (on-mim) twitching
ぴくぴく[, pikupiku] (vs) (1) to twitch; (adv-to) (2) twitchingly
ピクピク動く;ぴくぴく動く[ピクピクうごく(ピクピク動く);ぴくぴくうごく(ぴくぴく動く), pikupiku ugoku ( pikupiku ugoku ); pikupikuugoku ( pikupiku ugoku )] (exp,v5k) to jerk; to wiggle; to twitch
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter
ぴくんぴくん[, pikunpikun] (vs) (See ぴくぴく) to twitch
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
スイッチ[すいっち, suicchi] switch
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch
パケットスイッチング[ぱけっとすいっちんぐ, pakettosuicchingu] packet switching
パケット交換[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over

witch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่มด[n.] (maēmot) EN: witch ; sorceress FR: sorcière [f] ; magicienne [f]
นักล่าแม่มด[n. exp.] (nak lā maēm) EN: witch hunter FR:
นางยักษ์[n. exp.] (nāng yak) EN: old witch ; giantess FR:
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ฉลับ[v.] (chalap) EN: alternate ; switch FR:
ชีวิตชีวา[n.] (chīwitchīwā) EN: life FR:
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thō) EN: telephone exchange; switchboard FR:
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplī) EN: switch in foreign currencies FR:
การล่าตัวแม่มด[n. exp.] (kān lā tūa ) EN: witch-hunt FR: chasse aux sorcières [f]
เขม่น[v.] (khamen) EN: twitch ; quiver FR:
เขม่นตา[X] (khamen tā) EN: have a twitch in the eye FR:
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft FR:
กระเหม่น[v.] (kramen) EN: twitch FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms ; twitch FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
มีชีวิตชีวา[adj.] (mīchīwitchī) EN: lively FR:
นกซ่อมทะเลอกแดง[n. exp.] (nok sǿm tha) EN: Asian Dowitcher FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
นกซ่อมทะเลปากยาว [n. exp.] (nok sǿm tha) EN: Long-billed Dowitcher FR: Bécassin à long bec [m] ; Limnodrome à long bec [m] ; Bécasseau à long bec [m] ; Bécassin yakoute [m]
แผงสวิตช์[n. exp.] (phaēng sawi) EN: switchboard FR: commutateur [m] ; standard [m]
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
พุ่มแจ้[n. exp.] (phum jaē) EN: witches broom FR:
ปิด[v.] (pit) EN: switch off ; turn off ; shut off FR: fermer ; éteindre ; serrer
ปิดไฟ[v. exp.] (pit fai) EN: turn off the light ; switch off the light FR: éteindre la lumière
ปิดทีวี[v. exp.] (pit thīwī) EN: turn off the television ; switch off the telly FR: éteindre la télé ; éteindre la télévision
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work FR: allumer ; mettre en marche
เปิดไฟ[v. exp.] (poēt fai) EN: turn the light on ; switch the light on FR: allumer la lumière ; allumer
โรคกลัวแม่มด[n. exp.] (rōk klūa ma) EN: wiccaphobia ; fear of witches or witchcraft FR:
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; swap ; exchange ; change FR: alterner ; inverser
สับ[v.] (sap) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch FR:
สาป[v.] (sāp) EN: bewitch ; spell ; hex ; curse ; anathemize FR: maudire
สะพานไฟ[n.] (saphānfai) EN: switch FR: disjoncteur [m]
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; alter ; mix up ; switch ; rearrange FR: permuter ; échanger
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
สาปสรร[v.] (sāpsan) EN: bewitch FR:
สวิทซ์ = สวิตซ์[n.] (sawit) EN: switch FR: commutateur [m] ; interrupteur [m]
สวิตซ์ไฟฟ้า [n. exp.] (sawit faifā) EN: switch FR: interrupteur (électrique) [m]

witch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalter {m}access standby switch
Druckluftschalter {m}air break switch
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff
Lockvogeltaktik {f}bait and switch
Abgleichschalter {m}balance switch
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Batteriehauptschalter {m}battery switch
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch
Kranschalter {m}crane switch
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Abblendschalter {m}dip switch
Masseschalter {m}earthing switch
Notendschalter {m}emergency limit switch
Drehschalter {m}engaging spring switch
Schwimmerschalter {m}float switch
Fußschalter {m}foot switch
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Handballenschalter {m}palm switch
Hexensabbat {m}; Zusammenkunft der Hexenwitches' sabbath
Hexenhaus {n}witch's cottage
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Hygrostat {m} [techn.]humidity switch
Infrarotschalter {m}infrared switch
Kippschalter {m}tappet switch
Niveauschalter {m}level switch
Lichtschalter {m}light switch
Begrenzungsschalter {m}limit switch
Endschalter {m}limit switch
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Messbereichschalter {m}range switch
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching
Betriebsendschalter {m}operational limit switch
Paketvermittlungsnetz {n}packet switching network
Programmschalter {m}switchpoint
Schutzschalter {m}protect switch; protective switch
Näherungsschalter {m} [electr.]proximity switch
Zugschalter {m}pull switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witch
Back to top