ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divinity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divinity*, -divinity-

divinity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divinity (n.) ความเป็นพระเจ้า See also: พระเจ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
divinity(ดิวิน'นิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นเทพเจ้า,พระเจ้า,เทพเจ้า,สิ่งที่มีลักษณะเป็นพระเจ้า,
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว
English-Thai: Nontri Dictionary
divinity(n) ศาสนศาสตร์,พระเจ้า,เทพเจ้า,เทววิทยา,ความศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม
For some Christians, his divinity was enhanced.ชาวคริสต์บางคนก็คิดว่าแค่เชิดชูความเป็นเทพให้เด่นชัด
"there's a divinity that shapes our ends,มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยนำทางชีวิตเรา
When I complained after I was not accepted into Yale divinity school, my father had no sympathy.ตอนที่ผมบ่น หลังจากที่มหาลัยเยลปฏิเสธผม พ่อของผมไม่เห็นใจผมเลย
The "Simurgh" is the symbol of divinity and wisdom.ซิเมิร์กเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาด
Then we but await divinity of the moment.งั้นเราเพียงแต่รอคอยเท่านั้นในตอนนี้
You are found guilty of questioning the Holy Trinity and the divinity of Jesus Christ.คุณจะพบว่ามีความผิด ตั้งคำถามศักดิ์สิทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูคริสต์
Constantine did not create Jesus' divinity.คอนสแตนตินไม่ได้กุเรื่องของความเป็นเทพ ให้องค์เยซู
My ambitions seemed trivial, and everything I had once cared about seemed insignificant in the face of such divinity.ความทะเยอทะยานของฉัน ดูเหมือนไม่ธรรมดา และทุกสิ่ง ที่ฉันเคยแคร์ครั้งหนึ่ง ดูจะไม่สลักสำคัญ ในใบหน้าที่เหมือนพระเจ้า

divinity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神性[shén xìng, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 神性] divinity

divinity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
神位[しんい, shin'i] (n) divinity
神学士[しんがくし, shingakushi] (n) Doctor of Divinity
神性[しんせい, shinsei] (n) divinity
神格[しんかく, shinkaku] (n) divinity
神気[しんき, shinki] (n) the elements; spirit; mind; divinity
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P)
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See 神・かみ) god; deity; divinity; kami

divinity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระเจ้า[n.] (phrajāo) EN: God ; Saviour ; deity ; divinity FR: dieu [m] ; divinité [f]
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
เทพดา[n.] (thēpphadā) EN: god ; deity ; divinity FR:
เทพเจ้า[n.] (thēpphajao ) EN: god ; deity ; divinity FR: dieu [m] ; divinité [f]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity FR: divinité [f]
เทว[n.] (thēwa) EN: god ; deity ; divinity ; celestial being ; angel FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déité [f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; deity ; angel ; miracle worker ; divinity ; celestial being ; heavenly being FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divinity
Back to top