ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

almighty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *almighty*, -almighty-

almighty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
almighty (adj.) ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด Syn. all-powerful
almighty (adj.) รุนแรง See also: สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด Syn. extreme, great
almighty (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด Syn. extremely
English-Thai: HOPE Dictionary
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
Why do you suppose the Almighty spoke to you, Mr.--ทำไมคุณคิดว่าท่านคุยกับคุณ
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่ หลักฐานที่ฉันให? ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I swear by Almighty God... that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth... and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ... หลักฐานที่ฉันจะให้ ให้เป็นความจริง, ความจริงทั้งหมด . และไม่มีอะไร แต่ความจริง
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง?
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน
I want you to get down on your knees and swear before Almighty God that you'll give your lives before you let any of those prisoners die.ผมอยากให้คุณทุกคนคุกเข่าลง.. และสาบานต่อหน้าพระเจ้า ว่าคุณจะต้องสละชีพตัวเอง..
The almighty wedding.- งานแต่งแสนอลังการน่ะสิ
Last night I dreamt of the almighty Godเมื่อคืนผมฝันถึงพระเจ้า

almighty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大能[dà néng, ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ, 大能] almighty

almighty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n,adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar
オールマイティー[, o-rumaitei-] (adj-na,n) almighty; (P)
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P)
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na,n,adj-no) almighty; omnipotent
全能者[ぜんのうしゃ, zennousha] (n) the Almighty; The Omnipotent One

almighty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า almighty
Back to top