ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wealth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wealth, -wealth-

*wealth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonwealth (n.) ประชาชนของชาติ Syn. the people
commonwealth (n.) ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง Syn. republic, federation
republic commonwealth (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย
wealth (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี Syn. affluence, prosperity, richness Ops. destitution, poverty
wealth (n.) มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthily (n.) อย่างมั่งคั่ง
wealthiness (n.) ความมั่งคั่ง
wealthy (adj.) ร่ำรวย See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี Syn. affluent, prosperous, rich Ops. destitute, indigent, poor
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Commonwealthเครือจักรภพ, เครือรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
คนมีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
คฤหบดี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. คหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
ความมั่งคั่ง (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี Ops. ความยากจน
ความมั่งมี (n.) wealth See also: riches Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน
ความรวย (n.) wealthiness See also: richness, opulence, affluence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน
ความร่ำรวย (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง Ops. ความยากจน
จักรภพ (n.) commonwealth See also: nation
ท้าวกุเวร (n.) God of Wealth See also: God of the North, North Deva, Vaisramana Syn. ท้าวเวสวัณ
ท้าวเวสวัณ (n.) God of Wealth See also: God of the North, North Deva, Vaisramana Syn. ท้าวกุเวร
ธนบดี (n.) owner of wealth See also: lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire
ธัญ (adj.) wealthy See also: prosperous, flourishing, moneyed, affluent, Syn. มั่งมี, มั่งคั่ง, ร่ำรวย
ธเนศ (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี
ธเนศวร (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี
บุญนิธิ (n.) wealth See also: assets
ผู้มั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: rich person Syn. คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
The earl has great estates, great wealth, great power.เอิร์ลที่มีสมบัติที่ดีมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่, พลังอันยิ่งใหญ่
Your mother must be a very wealthy lady.แม่ของท่านคงเป็นหญิงที่มั่งคั่งมากสินะ
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98?
Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง
AII I want is 100,000. We both walk outta here wealthier men.ฉันต้องการแค่แสนนึง แล้วเราก็ตัวปลิวไปจากนี่ได้

*wealth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
澳大利亚联邦[Ào dà lì yà lián bāng, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 澳大利亚联邦 / 澳大利亞聯邦] Commonwealth of Australia
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, 败落 / 敗落] decline (in wealth and position)
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, 不义之财 / 不義之財] ill-gotten wealth or gains
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
[cái, ㄘㄞˊ, 财 / 財] money; wealth; riches; property; valuables
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 富国 / 富國] rich country; make the country wealthy (political slogan)
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财利 / 財利] wealth and profit; riches
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, 财富 / 財富] wealth; riches
财帛[cái bó, ㄘㄞˊ ㄅㄛˊ, 财帛 / 財帛] wealth; money
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, 钱财 / 錢財] wealth; money
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
[zī, ㄗ, 訾] surname Zi; backbiting; calumny; wealth

*wealth* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth)
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth)
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] (n) republic; commonwealth; (P)
大所[おおどころ;おおどこ, oodokoro ; oodoko] (n) wealthy family; important person; bigwig
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P)
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P)
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
英連邦[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth)
英連邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P)
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P)
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth
貨財[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries)
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n,adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P)
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)

*wealth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญนิธิ[n.] (bunnithi) EN: wealth FR:
บุญนิธิ[n.] (bunyanithi) EN: wealth FR:
จักรภพ[n.] (jakkraphop) EN: commonwealth ; empire FR:
จักรภพอังกฤษ[n. prop.] (Jakkraphop ) EN: Commonwealth of Nations ; Commonwealth ; British Commonwealth FR:
เจ้าขรัว[n.] (jaokhrūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
เจ๊สัว[n.] (jēsūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: division of wealth ; distribution of wealth FR: répartition de la richesse [f]
คหปตานี[n.] (khahapatānī) EN: rich woman ; wealthy woman ; woman of means FR:
คฤหบดี[n.] (khareuhabød) EN: wealthy person FR:
ของหมั้น[n. exp.] (khøng man) EN: bridewealth ; engagement gift FR:
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
คนรวย[n.] (khonrūay) EN: wealthy person ; rich people [pl] ; wealthy people [pl] FR: riche [m]
เครือจักรภพ[n.] (khreūajakkr) EN: commonwealth FR:
เครือจักรภพอังกฤษ[n. prop.] (Khreūajakkr) EN: Commonwealth ; Commonwealth of England FR:
เครือรัฐ[n.] (khreūarat) EN: federation ; commonwealth FR: communauté [f]
เครือรัฐบาฮามาส[n. prop.] (Khreūarat B) EN: Commonwealth of the Bahamas FR: Commonwealth des Bahamas [m]
เครือรัฐดอมินีกา[n. prop.] (Khreūarat D) EN: Commonwealth of Dominica FR: Commonwealth de la Dominique [m] ; Commonwealth de Dominique [m]
เครือรัฐออสเตรเลีย[n. prop.] (Khreūarat Ø) EN: Commonwealth of Australia FR:
เครือรัฐเปอร์โตริโก[n. prop.] (Khreūarat P) EN: Commonwealth of Puerto Rico FR: État libre associé de Porto Rico [m]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangk) EN: wealth ; prosperity ; affluence FR: richesse [f] ; prospérité [f]
ความร่ำรวย[n.] (khwām ramrū) EN: wealth ; affluence FR: richesse [f]
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
กระฎุมพี[n.] (kradumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
กุฎุมพี[n.] (kudumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว[v. (loc.)] (mīthøngthao) EN: become too paranoid over one's inconsiderable amount of wealth FR:
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง[n. prop.] (Nāmphu Haen) EN: Fountain of Wealth FR:
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets FR: argent [m]
นอนกิน[adj.] (nøn kin) EN: rich ; wealthy FR:
ภาษีทรัพย์สิน[n. exp.] (phāsī sapsi) EN: capital levy ; wealth tax ; property tax FR:
พสุ[n.] (phasu) EN: property ; wealth FR: biens [mpl]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth FR:
โภค[n.] (phōk) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภคะ[n.] (phōkha) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]

*wealth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest
Reichtum {m}wealthiness
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas
reich {adv}wealthily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wealth*
Back to top