ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*text*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น text, -text-

*text* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
context (n.) บริบท See also: ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย Syn. linguistic context
context (n.) สภาพแวดล้อม Syn. circumstance
linguistic context (n.) บริบท See also: ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย
pretext (n.) ข้ออ้าง Syn. guise
text (n.) ต้นฉบับ See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text (n.) เนื้อหา See also: ใจความ
text (n.) หนังสือเรียน See also: ตำราเรียน, แบบเรียน Syn. handbook, syllabus, textbook
text (n.) ข้อความสั้นๆ Syn. lines, document
text (n.) หัวข้อสำคัญ Syn. topic, thesis, theme
text (n.) เนื้อเพลง
textbook (n.) หนังสือเรียน See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน Syn. text
textile (n.) สิ่งทอ See also: ผ้า Syn. fabric
textile (n.) วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textiles (n.) ผ้า Syn. fabric
textual (n.) เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ Syn. verbal, scriptural
texture (n.) เนื้อผ้า
texture (n.) การจัดเส้นด้ายในการทอ
texture (n.) การจัดองค์ประกอบ See also: โครงสร้างพื้นฐาน Syn. composition
texture (n.) พื้นผิวของงานศิลปะ See also: ความหยาบละเอียด, เนื้อ
texture (n.) วัตถุที่ทำมาจากสิ่งทอ
texture (vt.) ทอผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
pretext(พรี'เทคซฺทฺ) n. ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth,fabric,goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contextบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
herringbone textureเนื้อแบบก้างปลาเฮอร์ริง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
HTML (HyperText Markup Language(ภาษา)เอชทีเอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hypertextข้อความหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyword in context (KWIC)คำหลักในบริบท (ควิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypertextข้อความหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Texture เนื้อ ลักษณะทางกายภาพที่หมายถึง ความหยาบละเอียดของดิน ซึ่งกำหนดโดยอัตราส่วนสัมพันธ์ ของอนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวที่เป็นส่วนประกอบของดินนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การทอผ้า (n.) The Textile Organization
เทอญ (adv.) a particle used in a more poetic context at the end of clause See also: used like or added for emphasis to any word Syn. เถิด
จินดามณี (n.) the first Thai textbook
ตัวบท (n.) text See also: clause, article, subject, matter, theme, topic Syn. ทฤษฎี
ตัวบท (n.) text See also: clause, article, subject, matter, theme, topic Syn. ทฤษฎี
ตำรับ (n.) text See also: textbook, subject matter Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน
ตำรับตำรา (n.) textbook Syn. ตำรา
ตำรา (n.) textbook See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical book, manual, authority, orthodoxy Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
มาตรา (n.) text
สิ่งทอ (n.) textile
สิ่งทอ (n.) textile
สินค้าสิ่งทอ (n.) textile goods See also: fabric goods
หนังสือเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. ตำรา, ตำรับตำรา
หนังสือแบบเรียน (n.) textbook See also: school book, course book Syn. หนังสือเรียน
แบบเรียน (n.) textbook See also: coursebook Syn. หนังสือเรียน, ตำรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล
There are some women... fine-featured... a certain... texture to the hair, a curve to the ears, that .... that sweeps like the turn of a shell.มีผู้หญิงบางคน รูปร่างงดงาม ผมยาวสลวย
My text for today comes from Psalm 99:บทเทศน์ของพ่อวันนี้มาจาก ซาม99
This and other contextual clues now lead scientists to believe the message is, in fact...ภายในโครงสร้างทาง เรขาคณิตของบางชนิด นี้และเบาะแสตามบริบทอื่น ๆ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปสู่
Well, the mission was going perfectly, like a textbook. They reached safe distance using conventional thrusters. All systems looked good.ภารกิจก็ดำเนินไปด้วยดี ระบบทั้งหมดก็ดูจะดีด้วย
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ
I'm losing touch with the texture of it.ผมสูญเสียการสัมผัสเนื้อหนัง
Yes. I downloaded every known medical textbook into my memory.ผมดาวน์โหลดข้อมูลการแพทย์
It's wonderful, the taste and the texture both.วิเศษจริงๆ ทั้งรสชาติและเนื้อเลย

*text* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, 空格] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character)
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, 前后文 / 前後文] context; the surrounding words; same as 上下文
语境依赖性[yǔ jìng yī lài xìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 语境依赖性 / 語境依賴性] context dependency
语境效应[yǔ jìng xiào yìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 语境效应 / 語境效應] context effect
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
全文检索[quán wén jiǎn suǒ, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 全文检索 / 全文檢索] full text search
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, 口感] mouthfeel; texture (of food)
超文件传输协定[chāo wén jiàn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文件传输协定 / 超文件傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本传输协定[chāo wén běn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文本传输协定 / 超文本傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本传送协议[chāo wén běn chuán sòng xié yì, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 超文本传送协议 / 超文本傳送協議] hypertext transfer protocol (HTTP)
超文本标记语言[chāo wén běn biāo jì yǔ yán, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 超文本标记语言 / 超文本標記語言] hypertext markup language; HTML
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
祷文[dǎo wén, ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 祷文 / 禱文] litany (text of a prayer)
祷词[dǎo cí, ㄉㄠˇ ㄘˊ, 祷词 / 禱詞] litany (text of a prayer)
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 文饰 / 文飾] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 九一八事变 / 九一八事變] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变
假托[jiǎ tuō, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄛ, 假托 / 假託] pretext; a false pretext
托辞[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, 托辞 / 托辭] pretext; excuse; also written 託詞|托词
托词[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, 托词 / 託詞] pretext; excuse; also written 托辭|托辞
衅端[xìn duān, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨㄢ, 衅端 / 釁端] pretext for a dispute
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
敏感[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, 敏感] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship)
上下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, 上下文] (textual) context
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ, 盾牌] shield; pretext; excuse
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
文字档[wén zì dàng, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄉㄤˋ, 文字档 / 文字檔] text file
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, 纺织品 / 紡織品] textile; fabrics
纺织工业[fǎng zhī gōng yè, ㄈㄤˇ ㄓ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 纺织工业 / 紡織工業] textile industry
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, 纺织厂 / 紡織廠] textile factory; cotton mill
纺织物[fǎng zhī wù, ㄈㄤˇ ㄓ ˋ, 纺织物 / 紡織物] textile material

*text* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
アクセスコンテキスト[, akusesukontekisuto] (n) {comp} access context
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
アバカ[, abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis)
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
エンドオブテキスト[, endoobutekisuto] (n) {comp} end-of-text
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
クリーミー[, kuri-mi-] (adj-na) creamy (in flavor or texture)
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) {comp} context ID
コンテキストスイッチ[, kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching
コンテキストプロパティ[, kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] (n) {comp} context prefix
コンテクスト;コンテキスト[, kontekusuto ; kontekisuto] (n) context
コンテクストエディタ[, kontekusutoedeita] (n) {comp} context editor
コンテクストセンシティブ[, kontekusutosenshiteibu] (adj-na) {comp} context-sensitive
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P)
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
テキストエディタ[, tekisutoedeita] (n) {comp} text editor
テキストフォント[, tekisutofonto] (n) {comp} text font
テキストラベル[, tekisutoraberu] (n) {comp} text label
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] (n) {comp} text alignment
テクスチャマッピング[, tekusuchamappingu] (n) {comp} texture mapping
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P)
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei
ノシ[, noshi] (exp) (col) (arm waving) bye-bye! (text only, not spoken)
ハイパーテキストマークアップ言語[ハイパーテキストマークアップげんご, haipa-tekisutoma-kuappu gengo] (n) {comp} HyperText Markup Language; HTML
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
マス(P);マッス[, masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P)
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
テキスト[てきすと, tekisuto] text
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface)
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
ハイパーテキスト[はいぱーてきすと, haipa-tekisuto] hypertext
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
仮原文[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text
入手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence
公開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
原文語[げんぶんご, genbungo] text word

*text* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content FR:
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[n.] (børibot [= ) EN: context FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thā) EN: social context FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thā) EN: socio-cultural context FR: contexte socio-culturel [m]
บทอาขยาน[n. exp.] (bot ākhayān) EN: text to be learned by heart FR:
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
เอกสารฉบับเต็ม[n. exp.] (ēkkasān cha) EN: full text FR:
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: the first Thai textbook FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ข้อความดังต่อไปนี้[xp] (khøkhwām mī) EN: the text reads as follows FR:
ขุททกปาฐะ[n.] (khutthakapā) EN: “Shorter Texts” ; the “Text of Small Passages” ; [name of the first division of the Khuddaka Nikāya] FR:
เกลาสำนวน[v. exp.] (klao samnūa) EN: polish the text ; polish the writing ; polish the wording FR:
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic text ; basic law ; basic source ; model law ; model work FR:
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m] ; section [f]
หนังสือ[n.] (nangseū) EN: book ; textbook FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[n. exp.] (nangseū baē) EN: textbook ; school book ; course book FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือเรียน[n. exp.] (nangseū rīe) EN: textbook ; coursebook ; school textbook FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m] ; manuel [m]
หนังสือตำรา[n.] (nangseū tam) EN: textbook FR: manuel [m]
เนื้อ[n.] (neūa) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อดิน[n. exp.] (neūa din) EN: soil texture FR: texture du sol [f]
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
เนื้อผ้า[n. exp.] (neūa phā) EN: texture ; body ; weave ; fabric FR:
ปกรณ์[n.] (pakøn) EN: book ; manual ; textbook ; scripture ; story FR:
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ[n. exp.] (phalittapha) EN: textile products FR:
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile FR: situation [f] ; contexte [m]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Queen Sirikit Museum of Textiles FR:
โปรแกรมประมวลผลคำ[n. exp.] (prōkraēm pr) EN: word processor FR: (programme de) traitement de texte [m]
โรงงานเสื้อผ้า[n. exp.] (rōng-ngān s) EN: FR: usine textile [f]

*text* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absoluttext {m}absolute text
Werbefachmann {m}; Werbetexter
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
Batik {m,f} [textil.]batik
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
Chintz {m} [textil.]chintzing
Kontext {m} | aus dem Kontext gerissencontext | quoted out of context
Dekatieren {n} [textil.]decatizing
Problembeschreibung {f}; Problemtext
extern; außeruniversitär {adj}; außerhalb der Universitätextramural
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag
Filmdruck {m} [textil.]screen printing
Appretbrecher {m} [textil.]finish breaker
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing
Stückfärbung {f} [textil.]garment dyeing
Strangfärbung {f} [textil.]hank dyeing
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext
Zwischentext {m}inserted text
Gesetzeswortlaut {m}law text
Mangeln {n} [textil.]mangling
Maserung {f}; Textur
Textilienhändler {m} | Textilienhändler
Moirieren {n} [textil.]moireing
Fehlertextnummer {f}error text number
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture
Grundtext {m}; Urtext
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Spulenfärbung {f} [textil.]package dyeing
Textstelle {f}passage in the text
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Rohseide {f} [textil.]raw silk; wild silk
Rips {m} [textil.]rep; repp
Rotationsdruck {m} [textil.]rotary screen printing
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage
Seidenatlas {m} [textil.]silk satin
Seidenstoff {m} [textil.] | fester Seidenstoffsilk | spun silk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *text*
Back to top