ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthodoxy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthodoxy*, -orthodoxy-

orthodoxy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthodoxy (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
English-Thai: HOPE Dictionary
orthodoxy(ออร์ธะดอค'ซี) n. ความเชื่อหรือหลักปฏิบัติที่มาแต่ดั้งเดิม
English-Thai: Nontri Dictionary
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม

orthodoxy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーソドキシー[, o-sodokishi-] (n) orthodoxy
正統信教[せいとうしんきょう, seitoushinkyou] (n) orthodoxy
正教[せいきょう, seikyou] (n) orthodoxy; (Greek) orthodox church; (P)

orthodoxy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตำรา[n.] (tamrā) EN: authority ; orthodoxy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthodoxy
Back to top