ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fabric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fabric*, -fabric-

fabric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fabric (n.) ผ้าหรือสิ่งทอ See also: สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
fabric (n.) โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
fabric (n.) โครงสร้าง See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
fabricate (vt.) สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง Syn. falsy invent
fabricate (vt.) สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน Syn. manufacture
fabrication (n.) สิ่งที่กุขึ้น See also: เรื่องที่ปั้นแต่งขึ้น, เรื่องจินตนาการ, สิ่งที่นึกไว้ในใจ Syn. illusion, invention
fabrication (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
English-Thai: HOPE Dictionary
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวอาคาร,วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
English-Thai: Nontri Dictionary
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าพื้น (n.) fabric See also: cloth, textile
สิ่งทอ (n.) fabric
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก
หลอก (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
หลอก (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง
ชายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า, ริมผ้า
ปลายผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ริมผ้า
ผ้าแพร (n.) silk fabric See also: silk cloth, rayon
ริมผ้า (n.) edge of a piece of fabric See also: edge of a strip of cloth, selvage Syn. ปลายผ้า
สักหลาด (n.) woolen fabric See also: flannel, felt
ใยสังเคราะห์ (n.) synthetic fabrics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
It is fabric from the uniform of an army officer of Guilder.ผ้าที่ติดมากับแบบฟอร์มทหารกองทัพของกิลเดอร์
Once the horse reaches the castle, the fabric will make the prince suspect the Guilderians have abducted his love.เมื่อม้าไปถึงปราสาท เศษผ้าจะทำให้เจ้าชายสงสัยว่า พวกกิลเดอร์เป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงที่รักไป
And the fabric softener?อ้อ แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Cri-kee, to the fabric store.คริ - คิ ไปร้านผ้าไหมดีกว่า
That's the fabric of who we areนั่นละสิ่งที่ห่อหุ้มให้เป็นเรา
And I was determined to spend the rest of my days testing the fabric of human nature.และฉันตั้งใจที่จะใช้เวลาไปกับเวลาที่เหลือเพียงเล็กน้อยของฉัน เป็นการทดสอบสันดานของมนุษย์
Feel the fabric on that thing.มันคือความรู้สึกถึงเนื้อผ้าที่ได้สวมใส่
That fabric has to come out more this way.ผ้ามันหมด มีทางอื่นไหม
Ask for another fabric instead.ลองถามผ้าแบบอื่นมาแทนซิ
I need five rolls of fabric overnighted from London.ฉันต้องได้ผ้าไหม 5 ม้วน จากลอนดอนภายในคืนนี้
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า#

fabric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ, 绦纶 / 絛綸] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, 假案] fabricated legal case; frame-up
虚妄[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, 虚妄 / 虛妄] fabricated
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 假报告 / 假報告] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return)
燃料组合[rán liào zǔ hé, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, 燃料组合 / 燃料組合] fuel fabrication
麻纱[má shā, ㄇㄚˊ ㄕㄚ, 麻纱 / 麻紗] linen or cotton fabric
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 混纺 / 混紡] mixed fabric; blended fabric
梅萨林[méi sà lín, ㄇㄟˊ ㄙㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, 梅萨林 / 梅薩林] muslin or mousseline silk fabric
活动房[huó dòng fáng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ, 活动房 / 活動房] prefabricated building; prefab
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer
预装[yù zhuāng, ㄩˋ ㄓㄨㄤ, 预装 / 預裝] prefabricated; preinstalled; bundled (software)
绸缎[chóu duàn, ㄔㄡˊ ㄉㄨㄢˋ, 绸缎 / 綢緞] satin; silk fabric
丝绸织物[sī chóu zhī wù, ㄙ ㄔㄡˊ ㄓ ˋ, 丝绸织物 / 絲綢織物] silk fabric
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, 纺织品 / 紡織品] textile; fabrics
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, 暗花儿 / 暗花兒] veiled design incised in porcelain or woven in fabric
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 洴] wash; bleach (fabric)
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate

fabric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric
シースルーファブリック[, shi-suru-faburikku] (n) see-through fabric
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
ストレッチ織物[ストレッチおりもの, sutorecchi orimono] (n) stretch fabric
ニーパン[, ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric
ポーラー;ポーラ;ポーラル[, po-ra-; po-ra ; po-raru] (adj-f) (1) polar; (n) (2) (obsc) poral (type of 'summer' fabric with large 'pores')
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
刷る(P);摺る[する, suru] (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P)
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
摺り込み染め;摺り込み染;摺込染[すりこみぞめ, surikomizome] (n) (obsc) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
柔軟仕上げ剤[じゅうなんしあげざい, juunanshiagezai] (n) fabric softener
柔軟剤;柔軟材[じゅうなんざい, juunanzai] (n) fabric softener; fabric conditioner
梳毛織物[そもうおりもの, somouorimono] (n) worsted fabric
毛織物;毛織り物[けおりもの, keorimono] (n) woollen material; woollen goods or fabric
綾絹[あやぎぬ, ayaginu] (n) twilled silk fabric
綾織物[あやおりもの, ayaorimono] (n) figured cloth; twill fabric
耳絎[みみぐけ, mimiguke] (n) blindstitched machined fabric edge (selvedge) forming a fold, pleat, edge, etc.
脇明け;腋明け[わきあけ, wakiake] (n) (1) (See 闕腋の袍) robe worn by military officials with a round collar, unstitched open sides, and no wrapped fabric along the bottom; (2) (See 八つ口) small opening in the side of traditional Japanese clothing (where the sleeve meets the bodice, below the armpit); clothing with such an opening (usu. worn by women or children)
色流れ[いろながれ, ironagare] (n) dye bleeding (in fabric dyeing)
薄物;羅[うすもの;ら(羅), usumono ; ra ( ra )] (n) (1) lightweight fabric or clothing; silk gauze; thin silk; (2) (ら only) (abbr) (See 羅甸語) Latin (language)
透湿防水性素材[とうしつぼうすいせいそざい, toushitsubousuiseisozai] (n) breathable-waterproof material; waterproof-breathable fabric
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers
鼠繻子[ねずみじゅす, nezumijusu] (n) gray satin fabric
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods)
スレーキ[, sure-ki] (n) sleek (fabric)
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric)
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.)
フォトファブリケーション[, fotofaburike-shon] (n) photofabrication

fabric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
เกาไศย[n.] (kaosai) EN: silk fabric FR:
กระโปรงผ้าไทย[n. exp.] (kraprōng ph) EN: Thai fabric skirt FR:
ลวดลายผ้า[n. exp.] (lūatlāi phā) EN: pattern on a fabric or cloth FR:
น้ำยาปรับ[n. exp.] (nāmyā prap) EN: fabric softener FR: produit assouplissant [m]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[n. exp.] (nāmyā prap ) EN: fabric softener FR: produit adoucissant [m]
เนื้อผ้า[n. exp.] (neūa phā) EN: texture ; body ; weave ; fabric FR:
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผ้าไหม[n. exp.] (phā mai) EN: silk fabric ; silk cloth FR: soie [f] ; tissu en soie [m]
ผ้ามัดหมี่[n.] (phāmatmī) EN: woven silk fabric FR:
แพร[n.] (phraē) EN: silk ; silk fabric ; rayon FR: soie [f] ; étoffe de soie [f]
ริมผ้า[n. exp.] (rim phā) EN: edge of a piece of fabric FR:
สักหลาด[n.] (sakkalāt) EN: woolen fabric ; flannel ; felt FR: étoffe de laine [f] ; feutre [m]
สิ่งทอ[n.] (singthø) EN: textile ; fabric ; weaving garnment FR:
บ้านพรีแฟบ[n. exp.] (bān phrīfaē) EN: prefabricated house FR: maison préfabriquée [f]
บริษัทผลิต...[n. exp.] (børisat pha) EN: FR: société de fabrication de … [f] ; fabricant de … [m]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics FR:
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī ) EN: production method FR: procédé de fabrication [m]
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kam withīkā) EN: manufacturing process FR: procédé de fabrication [f]
กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า[n. exp.] (kam withīkā) EN: steel manufacturing process FR: procédé de fabrication de l'acier [m]
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture ; generation FR: production [f] ; fabrication [m]
การทำ[n.] (kān tham) EN: doing FR: fabrication [f] ; confection [f] ; action de [f] ; pratique [f]
การทำเอกสารปลอม[n. exp.] (kān tham ēk) EN: FR: fabrication d'un faux document [f]
คนทำของปลอม[n. exp.] (khon tham k) EN: FR: fabricateur [m]
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (khrōngsāng ) EN: prefabricated structure FR: structure préfabriquée [f]
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān ) EN: production process FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
กระบวนการผลิตเบียร์[n. exp.] (krabūankān ) EN: beer production process FR: processus de fabrication de la bière [m]
กระบวนการผลิตกาแฟ[n. exp.] (krabūankān ) EN: coffee production process FR: processus de fabrication du café [m]
กระบวนการผลิตกระดาษ[n. exp.] (krabūankān ) EN: paper production process ; paper making process FR: processus de fabrication du papier [m]
กระบวนการผลิตปลากระป๋อง[n. exp.] (krabūankān ) EN: canned fish production process FR: processus de fabrication des conserves de poisson [m]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate FR: feindre ; simuler
ปั้นเมฆ[v. exp.] (pan mēk) EN: fabricate a story FR:
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปืนไทยประดิษฐ์[n. exp.] (peūn Thai p) EN: FR: pistolet bricolé [m] ; pistolet de fabrication maison [m]
พยานหลักฐานที่ทำขึ้น[n. exp.] (phayānlakth) EN: fabricated evidence FR:
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit b) EN: brewer FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phūphalit k) EN: computer maker FR: fabricant d'ordinateurs [m]

fabric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kordgewebe {n}cord fabric
Gewebelage {f}fabric layer (ply); fabric ply
Textilgewebe {n}textile fabric
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding
Serienfertigung {f}batch fabrication
Gewebemuster {n}fabric sample
Anprallverletzung {f}fabric break
Gewebebruch {m}fabric break
Karkassenbruch {m}fabric break
Lagenbruch {m}fabric break; ply break
Herstellungstoleranzen {pl}fabrication tolerances
Hersteller {m}fabricator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fabric
Back to top