ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handbook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handbook*, -handbook-

handbook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handbook (n.) หนังสือคู่มือ See also: คู่มือ, ตำราคู่มือ Syn. manual
English-Thai: HOPE Dictionary
handbook n.คู่มือ, Syn. manual
English-Thai: Nontri Dictionary
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbookหนังสือคู่มือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that in the Stalker's Handbook somewhere?ไปอ่านมาจากคู่มือ การเป็นนักถ้ำมองเหรอวะเนี่ย
By the way, where does it say in the fucking friendship handbook that you are the only one who is allowed any fucking problems?By the way, where does it say in the fucking friendship handbook that you are the only one who is allowed any fucking problems?
I forgot that it says in the asshole handbook that you can just fuck over your friends whenever you want!I forgot that it says in the asshole handbook that you can just fuck over your friends whenever you want!
Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole,Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole,
You can take the Harvard Student Handbook and shove it...ท่านน่าจะเอาคู่มือนักศึกษาไป...
That's a Barbri legal handbook right there, right?นั่นคู่มือกฎหมายบาร์บรีใช่มั้ย
So I'm going to take a page from the Elena Gilbert handbook and choose to believe that you can be saved.เพราะฉะนั้นฉันถึงได้เชื่อ หนังสือคู่มือ เอเลน่า กิลเบิร์ต และเลือกที่จะเชื่อว่าคุณสามารถปลอดภัย
Practical Handbook of Bee Culture with Some Observations Upon the Segregation of the Queen.คู่มือปฏิบัติ ของวัฒนธรรมผึ้ง จากการสังเกตุ การแบ่งแยกของนางพยาผึ้ง
I, I don't have a handbook for this.ผมไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ยังไง
You know what, when I read my agricultural handbook...ตอนที่ผมอ่านคู่มือการเพาะปลูก...
The b.a.u.wrote the cirg handbook.หน่วยเราเขียนคู่มือนั่นเอง
My family plan is right out of the Sid and Nancy handbook.การวางแผนครอบครัวฉัน การตั้งท้องมันไม่ได้อยู่ในตำรา

handbook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] (n) {comp} user handbook; service handbook
商売往来[しょうばいおうらい, shoubaiourai] (n) business handbook (with glossary) of Edo period
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook
解説書[かいせつしょ, kaisetsusho] (n) (an instruction) manual; handbook (of roadsigns)
ハンドブック[, handobukku] (n) handbook; (P)
便覧[びんらん;べんらん, binran ; benran] (n) handbook; manual; compendium
宝典[ほうてん, houten] (n) precious book; handbook; thesaurus; treasury of words
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P)
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P)
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook

handbook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline FR: manuel [m] ; guide [m]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānc) EN: manual ; guide ; handbook ; aid FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript FR: manuel [m] ; guide [m]
หนังสือคู่มือสมาชิก[n. exp.] (nangseū khū) EN: member's handbook FR:
ตำราคู่มือ[n. exp.] (tamrā khūme) EN: manual ; handbook ; textbook FR: manuel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handbook
Back to top