ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*source*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น source, -source-

*source* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
informed source (n.) แหล่งข่าว
leave someone to resources (idm.) ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง
natural resource (n.) ทรัพยากรธรรมชาติ
natural resources (n.) ทรัพยากรธรรมชาติ Syn. resources
outsource (vt.) จัดจ้างคนภายนอก
resource (n.) แหล่งที่มา See also: วิธีการ Syn. means, device
resource (n.) ทรัพยากร Syn. reserved supply
resource (n.) ปฏิภาน See also: ไหวพริบ Syn. ability, cleverness, initiative
resourceful (adj.) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี Syn. ingenious, inventive, capable, creative Ops. uncreative, unimaginative
resourcefully (adv.) อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness (n.) การแก้ปัญหาได้ดี See also: การมีสติปัญญาดี
resources (n.) ทรัพยากรของประเทศ Syn. raw material, wealth
resources (n.) ทรัพย์สินของบริษัท Syn. assets, capital
source (n.) ต้นกำเนิด See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด Syn. beginning, root
source (n.) แหล่งข้อมูล See also: ผู้ให้ข้อมูล Syn. expert, specialist
source book (n.) หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code (n.) ซอร์สโค้ด See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. object code
source of help (n.) แหล่งพึ่งพิง
sourcerer (n.) ผู้มีเวทมนตร์ See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม Syn. wizard
underground resource (n.) ทรัพยากรธรณี
X-ray source (n.) วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
English-Thai: HOPE Dictionary
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading]
resourceทรัพยากรโปรแกรม ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้ [คอมพิวเตอร์]
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
source codeรหัสต้นฉบับคำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
URL (abbr.) คำย่อของ Uniform Resource Locator See also: (ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (n.) water resources engineering
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี (n.) Department of Mineral Resources See also: Department of Underground Resources
กระแสข่าว (n.) informed sources See also: dispatch, information, stream of information
คลังสมอง (n.) knowledge source See also: library Syn. ห้องสมุด
ความฉลาด (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความเฉลียวฉลาด
ต้นตอ (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
ต้นน้ำ (n.) water source Syn. ยอดน้ำ Ops. ปลายน้ำ
ต้นน้ำลำธาร (n.) river source See also: up stream, upper reaches Syn. ต้นน้ำ Ops. ปลายน้ำ, ปากน้ำ
ต้นเพลิง (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire Syn. ต้นไฟ
ต้นเสียง (n.) source of voice
ต้นไฟ (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire
ทรัพยากร (n.) resource See also: property, assets, resort, means, course, device
ทรัพยากรธรณี (n.) underground resource See also: mineral resource Syn. ทรัพย์ในดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ (n.) natural resource See also: natural wealth
ทรัพย์ในดิน (n.) underground resource See also: mineral resource
ที่อยู่ (n.) source Syn. ถิ่น, ที่
บ่อเกิด (n.) source Syn. แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
Well, now we know the source of the numbers, but we still don't know what they mean.คือ, ตอนนี้เรารู้ที่มาของตัวเลข, แต่.. เรายังไม่รู้ ว่ามันหมายความว่าอะไร
That window seems to be the source of the Roman numerals.ดูเหมือนหน้าต่างนั่นจะเป็นที่มา ของตัวเลขโรมัน
That's right. The source is the star of the show.ที่เหมาะสม มาเป็นดาวของการแสดง
Dante is their source, and, uh...Dante เป็นแหล่งที่มาของพวกเขาและเอ่อ ...
And I really believe that Dante is a source from glasnost heaven.และผมเชื่อว่า Dante เป็นแหล่งที่มาจาก glasnost สวรรค์
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
It's a chief resource of the Wachati. They use it to make things.เป็นทรัพยากรหลักของเผ่า พวกเขาใช้ทำเครื่องใช้หลายอย่าง
Local resources have been strained to the breaking point.โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ

*source* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, 古柯树 / 古柯樹] coca plant (source of cocaine)
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, 法源寺] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 主要来源 / 主要來源] principle source; main source
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, 智谋 / 智謀] resourceful; intelligent
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
[yuán, ㄩㄢˊ, 源] root; source; origin
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 来源 / 來源] source (of information etc); origin
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, 传染源 / 傳染源] source of an infection
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, 出处 / 出處] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from
原物料[yuán wù liào, ㄩㄢˊ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 原物料] source material; raw materials
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, 情报处 / 情報處] source (of information)
源代码[yuán dài mǎ, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 源代码 / 源代碼] source code
源器官[yuán qì guān, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 源器官] source organ
康熙字典[Kāng xī zì diǎn, ㄎㄤ ㄒㄧ ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, 康熙字典] the Kangxi dictionary 1716 (source of the 214 radicals still used today)
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 周转 / 周轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 週轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, 一致资源定址器 / 一致資源定址器] uniform resource locator (URL)
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource

*source* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.)
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) {comp} clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) {comp} source code control system
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
ユニフォームリソースロケータ[, yunifo-muriso-suroke-ta] (n) {comp} Uniform Resource Locator; URL
リソースBOD[リソースビーオーディー, riso-subi-o-dei-] (n) {comp} resource Bandwidth On Demand
リソースフォーク[, riso-sufo-ku] (n) {comp} resource fork
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P)
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] (n) {comp} source module; compilation unit
塞源[そくげん, sokugen] (n,vs) blockage of a source
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer
所出[しょしゅつ, shoshutsu] (n) one's birthplace; source
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P)
権威筋[けんいすじ, ken'isuji] (n) authoritative sources
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source
ソース[そーす, so-su] source
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource
リソース[りそーす, riso-su] resource
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source
二次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
平行光源[へいこうこうげん, heikoukougen] directional light source
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

*source* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n.] (bønāmrøn) EN: hot spring FR: source d'eau chaude [f]
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (chai sappha) EN: exploit natural ressources FR: utiliser les ressources naturelles
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
ฝ่ายบริหารงานบุคคล[n. exp.] (fāi børihān) EN: human ressources department FR:
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay n) EN: outsource FR: externaliser
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: human ressources officer FR:
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี[n. exp.] (jaophanakng) EN: mineral resources officer FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: the five sensual pleasures ; the five desires ; the sources of sensual pleasure ; objects of sensual enjoyment FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การบริหารจัดการทรัพยากร[n. exp.] (kān børihān) EN: FR: gestion des ressources [f]
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān) EN: human resource management FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[n. exp.] (kān børihān) EN: FR: gestion des ressources en eau [f]
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān) EN: human ressources management FR: gestion des ressources humaines [f]
การจัดการทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān jatkān ) EN: human resource management (HRM, HR) FR: gestion des ressources humaines [f]
การจัดการทรัพยากรน้ำ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: water ressources management FR:
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: natural resource management (NRM) FR: gestion des ressources naturelles [f]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan ) EN: resources allocation FR: répartition des ressources [f]
การขาดแคลนทรัพยากร[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de ressources [f]
การขาดแคลนทรัพยากรน้ำจื[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de ressources en eau [f]
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de ressources naturelles [f]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phattha) EN: human resource development FR: développement des ressources humaines [m]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat ) EN: conservation of natural ressources FR: conservation des ressources naturelles
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: natural ressources exploration FR:
เค้ามูล[n.] (khaomūn) EN: source FR:
ข้อมูลปฐมภูมิ[n. exp.] (khømūn path) EN: primary data ; primary source FR: données primaires [f]
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
ขุม[n.] (khum) EN: source FR:
ขุมทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (khumsap tāi) EN: mineral ressources FR:
คุณากร[n.] (khunākøn) EN: source of goodness ; source of virtue FR:

*source* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions
Energiequelle {f}energy source
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
Herkunftsangabe {f}indication of source
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Primärprogramm {n} [comp.]source program
Urquell {m}primary source
Quellenangabe {f}list of references; list of sources
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Ressource {f} | Ressourcen
Fundgrube {f}rich source
Unterlieferant {m}second source
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble
Spannungsquelle {f}voltage source
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management
Findigkeit {f}resourcefulness
findig {adv}resourcefully
Einnahmequelle {f}source of income
Originalbeleg {m}source document
Primärbibliothek {f}source library
Quellcode {m}source code
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing
Quellenkarte {f}source map
Quellenmaterial {n}source material
Absenderkennung {f}source identifier
Ausgangssprache {f}source language
Brandherd {m}source of fire
Energieträger {m}source of energy; energy carrier
Ergiebigkeit {f}source function
Lichtquelle {f}source of light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *source*
Back to top