ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insult*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insult, -insult-

*insult* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
add insult to injury (idm.) ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
insult (n.) การดูถูก See also: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน Syn. abuse, affront, insolence, offense
insult (vt.) พูดแดกดัน See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย Syn. abase, affront, offend Ops. please
insult (vi.) พูดแดกดัน See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย Syn. abase, affront, offend Ops. please
insult (n.) วาจาหยาบคาย See also: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย Syn. rudeness Ops. compliment, praise
insulting (adj.) ซึ่งดูถูกดูแคลน See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน Syn. abusive, insolent, offensive Ops. complimentary, respectful
insultingly (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. abusively, insolently Ops. complimentarily, resectfully
pile insult on insult (idm.) ดูถูก See also: หยาบคายกับ Syn. heap on
English-Thai: HOPE Dictionary
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
English-Thai: Nontri Dictionary
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟาดหัว (v.) give with insulting intention
จ้วงจาบ (v.) be insulting See also: be insolent, be disrespectful, be offensive Syn. จาบจ้วง, อาจเอื้อม, ล่วงเกิน
ด่ากลับ (v.) insult in turn Syn. ด่าตอบ
ด่าตอบ (v.) insult in turn
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูก (v.) insult See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in contempt
ดูถูก (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง
ดูถูก (v.) insult See also: affront Syn. เหยียด, หยาม
ดูถูก (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. สบประมาท, ดูแคลน, ดูหมิ่น, หยาม
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight Syn. ลบหลู่, ดูหมิ่น Ops. เชิดชู, ยกย่อง
ดูถูกดูหมิ่น (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: view with contempt, scorn Syn. หยามน้ำหน้า
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, เย้ยหยัน
ดูหมิ่น (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูถูก, ดูแคลน
ดูหมิ่น (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูถูก, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
ดูหมิ่น (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูถูก Ops. ยกย่อง
ดูหมิ่น (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูแคลน, หยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's insulted me!เขาดูถูกฉัน
He insulted meเขาดูถูกฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน
Haven't you insulted us enough?กับหนังของเราหรือไม่
Because it insults my intelligence.Because it insults my intelligence.
I'll kill the man who offers that insult to my home and my wife and let them hang me!ผมจะฆ่าคนที่หยามบ้านและเมียผม แล้วให้มันแขวนคอผม
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน
You have insulted my son.คุณได้ดูถูกลูกชายของฉัน
You're insulting them, and you're embarrassing me.คุณกำลังดูถูกพวกเขา และคุณอายฉัน
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก
That may be the first time in my life a man has dared insult me.นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีคนกล้าพูดจาหยาบคายแบบนั้นกับข้า

*insult* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 鬼子] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese
淫辱[yín rǔ, ˊ ㄖㄨˇ, 淫辱] fornication and insults; to rape and insult
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 受辱] insulted; humiliated; disgraced
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, 蛮子 / 蠻子] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap
詈词[lì cí, ㄌㄧˋ ㄘˊ, 詈词 / 詈詞] insult; curse
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, 猪狗 / 豬狗] pig-dog (intended as insult); Schweinhund
恶言伤人[è yán shāng rén, ㄜˋ ㄧㄢˊ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶言伤人 / 惡言傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
恶语伤人[è yǔ shāng rén, ㄜˋ ㄩˇ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 恶语伤人 / 惡語傷人] to insult; to direct bad language at sb; to slag off
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 鞑虏 / 韃虜] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900
王八[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, 王八] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王八蛋
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, 粗话 / 粗話] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech
[dú, ㄉㄨˊ, 黩 / 黷] blacken; constantly; to insult
[lù, ㄌㄨˋ, 僇] despise; insult
[rǔ, ㄖㄨˇ, 辱] disgrace; insult
[wǔ, ˇ, 侮] insult

*insult* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (int,pn,adj-no) (uk) (See おのれ) (insulting) you (Hyougo Banshu dialect)
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P)
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult
涙を呑む[なみだをのむ, namidawonomu] (exp,v5m) to pocket an insult; to choke back one's tears
蔑称[べっしょう, besshou] (n) disparaging words; derogatory term; insult; epithet
言いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.)
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape

*insult* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูหมิ่นดูแคลน[v. exp.] (dūmin dūkhl) EN: insult FR:
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention FR:
จ้วงจาบ[adj.] (jūangjāp) EN: insulting ; insolent FR:
การดูถูก[n.] (kān dūthūk) EN: insult ; despising ; putdown FR: insulte [f]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
คำดูถูก[n. exp.] (kham dūthūk) EN: spoken insult FR: insulte verbale [f]
คำสบประมาท[n. exp.] (kham soppra) EN: contempt FR: insulte [f]
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
ลบล้างคำสบประมาท[v. exp.] (loplāng kha) EN: refute an allegation ; expunge an insult FR: réfuter les allégations
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
หลู่เกียรติ[v. exp.] (lū kīet) EN: disparage ; insult FR:
ลูบคม[v.] (lūpkhom) EN: insult ; disparage ; slight FR:
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
แนม[adj.] (naēm) EN: insulting ; insolent FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ตอกหน้า[v. exp.] (tøk nā) EN: attack ; assail ; insult FR: lui dire son fait
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser

*insult* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insult*
Back to top