ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abase*, -abase-

abase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abase (vt.) ทำให้เสียเกียรติ See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ Syn. demean
abase oneself (phrv.) นอบน้อม See also: ถ่อมตน
abasement (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ Syn. shame, infamy Ops. grace, honor
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดฐานะ (v.) abase
ลดตัว (v.) abase See also: lower oneself
ลดเกียรติ (v.) abase Syn. ลดฐานะ
ฐานข้อมูล (n.) database
ฐานข้อมูลร่วม (n.) integral database
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have access to over 5,000 other databases.ผมจะเจาะฐานข้อมูลห้าพันแห่ง
Whoever you are, you broke into the database...ใครก็ตามที่คุณอยู่คุณบุก เข้าไปในฐานข้อมูล
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์
' No. We checked every database we could.เราเช็คกับทุกฐานข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ และตอนนี้เรากลับมาที่ข้อมูลของแลงเลย์
Someone accessed a database on the 15th floor.มีบางคนเข้าในฐานข้อมูล จากขั้นที่ 15
Yeah, and that photo is in a database which i check before the semester begins.ใช่แล้ว และรูปนั้นก็อยู่ที่ฐานข้อมูล ที่ฉันเช็คก่อนที่เทอมนี้จะเริ่ม
Let's see if we can access the database on this.ลองดูซิเราจะลองเข้าดาต้าเบส จากเครื่องนี้ได้ไหม
All their databases will be an open book.ฐานข้อมูลทุกแห่ง จะเหมือนหนังสือที่ถูกเปิดอ่าน
That tail number doesn't show up in any of our databases.ไม่ปรากกว่ามีรหัสดังกล่าวในสารบบเลย
You'll maintain the database and the archives.หน้าที่เธอคือดูแลฐานข้อมูล และเอกสารต่างๆ
So, i was down in the basement, scanning archive photos into the database, when everything went screwy.ฉันอยู่ที่ชั้นล่างนี่ กำลังหารูปภาพอยู่ แล้วจู่ๆ ทุกอย่างก็.. ยุ่งเหยิงไปหมด

abase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, 数据库 / 數據庫] database
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 数据库软件 / 數據庫軟件] database software
资料库[zī liào kù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, 资料库 / 資料庫] database
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 搜索] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search

abase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself)
謙る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database
オンラインデータベース[, onrainde-tabe-su] (n) {comp} on-line database; online database
オンラインデータベースシステム[, onrainde-tabe-sushisutemu] (n) {comp} online database system
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) {comp} card-type database
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] (n) {comp} snap
データベース[, de-tabe-su] (n) {comp} database
データベースアプリケーション[, de-tabe-suapurike-shon] (n) {comp} database application
データベース化[データベースか, de-tabe-su ka] (n) compilation of a database
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Distributed DataBase Management System; DDBMS
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB)
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database

abase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียมตน[v. exp.] (jīem ton) EN: humble ; humiliate ; abase FR:
ลดเกียรติ[v. exp.] (lot kīet) EN: abase FR:
ลดฐานะ [v. exp.] (lot thāna) EN: abase FR:
ลดตัว[v. exp.] (lot tūa ) EN: abase FR:
ถ่อมตัว[v.] (thǿmtūa) EN: abase ; lower oneself ; humble FR: s'abaisser
ดาตาเบส[n.] (dātābēs) EN: database FR: base de données [f]
การออกแบบฐานข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: database design FR:
คลังข้อมูล[n. exp.] (khlang khøm) EN: database ; data bank FR: base de données [f] ; banque de données [f]
ระบบจัดการฐานข้อมูล[n. exp.] (rabop jatkā) EN: Database Management System (DBMS) FR:
ระบบฐานข้อมูล[n. exp.] (rabop thānk) EN: database system FR:
เสียคน[adj.] (sīakhon) EN: spoiled ; damaged ; ruined ; disgraced ; abased FR: déshonoré
ฐานข้อมูล[n. exp.] (thān khømūn) EN: database FR: base de données [f] ; banque de données [f]
ฐานข้อมูลเบื้องต้น[n. exp.] (thān khømūn) EN: introduction to database FR:
ฐานข้อมูลหลายมิติ[n. exp.] (thān khømūn) EN: multidimentional database FR: base de données multidimensionnelle

abase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenbankanbindung {f}database connection
Datenbankerstellung {f}database production
Datenbankstruktur {f}database structure
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system
Datenbankverwaltungssystem {n}database management system
Produktdatenbank {f}product database

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abase
Back to top