ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insolent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insolent*, -insolent-

insolent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolent (adj.) ซึ่งไร้ยางอาย See also: ทะลึ่ง
insolent (adj.) อวดดี See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
insolently (adv.) อย่างอวดดี See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท
English-Thai: HOPE Dictionary
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
English-Thai: Nontri Dictionary
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุกะมะเทิ่ง (v.) be insolent See also: be crude Syn. ทะลึ่งตึงตัง
ทะลึ่ง (v.) be insolent See also: be rude, be impolite Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง Ops. สุภาพ
เกกมะเหรก (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง
เกกมะเหรกเกเร (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกเรเกตุง
เกเรเกตุง (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your land, you insolent slut? !ที่ดินเธอ นางหญิงส่ำสอนอวดดี
Jung Min-jae, you insolent bastard.จองมินเจ คุณมันอวดดี
I think you forget who you're talking to, you insolent bastard.คงลืมไปแล้วซิท่า ว่าพูดกับใครอยู่ ไอ้เวรตะไล
You insolent little cur.เจ้าอวดดีมากเกินไปแล้ว
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน...
I've not forgotten about your lazy, insolent ways, or the fact that you called me a "clotpole", but I do have to admit that there was some truth in your accusations against Cedric.ข้ายังไม่ลืมเรื่องความขี้เกียด อวดดี, สามหาว รึเรื่องเที่เจ้า เรียกข้าว่า "ไอ้โง่" ด้วย แต่ว่า... ข้าก็ต้องยอมรับ ที่ว่าเจ้าก็พูดถูกอยู่บ้าง เรื่องที่เจ้ากล่าวหาเซดริก
I agree, that insolent prick should be forced out.ผมเห็นด้วย เราต้องเค้น จากไอ้เวรนั่นให้ได้
Listen to me, you insolent fool. I am your king!ฟังฉันนะ พวกอวดดี ฉันเป็นกษัตริย์ของพวกนายนะ
What did you say, I'm an insolent woman?คุณพูดอะไรก็ไม่รู้ หาว่าฉันเป็นผู้หญิงใจกล้า
You're an insolent girl.ช่างเป็นหญิงสาวที่โอหัง
Take this ha'penny, and buy me a cane, so that I may give your insolent brother a proper flogging.และซื้อฉันอ้อย, เพื่อที่ฉันอาจจะ ให้พี่ชายอวดดีของคุณ เฆี่ยนตีที่เหมาะสม
Insolent dog. Seize him.เจ้าหมาบ้า อวดดีนัก จับมันไว้

insolent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, 粗野] insolent; boorish; rough (in actions)
[ào, ㄠˋ, 傲] proud; overbearing; insolent; arrogant

insolent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
無礼者[ぶれいもの, bureimono] (n) insolent fellow; rude fellow
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent
不埒千万[ふらちせんばん, furachisenban] (n,adj-na) very insolent; extremely audacious; reprehensible
不届き[ふとどき, futodoki] (adj-na,n) rude; insolent; nefarious
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful

insolent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้วงจาบ[adj.] (jūangjāp) EN: insulting ; insolent FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
กุกะมะเทิ่ง[adj.] (kukamathoēn) EN: insolent FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
มีหน้า[adj.] (mīnā) EN: insolent FR: effronté ; insolent
แนม[adj.] (naēm) EN: insulting ; insolent FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent FR: arrogant
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent

insolent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frech {adj}insolent
frech {adv}insolently
unverschämt; unverfroren {adj}insolent
unverschämt; unverfroren {adv}insolently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insolent
Back to top