ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compliment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compliment*, -compliment-

compliment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compliment (n.) คำชมเชย Syn. prise, tribute
compliment on (phrv.) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง Syn. felicitate on
complimentary (adj.) ที่ชื่นชม See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย Syn. commendatory, praising
English-Thai: HOPE Dictionary
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
English-Thai: Nontri Dictionary
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงคารม (v.) be taken in by compliment See also: be fooled by praise/compliment Syn. หลงลม, หลงลมปาก
หลงลิ้น (v.) be taken in by compliment See also: be fooled by praise/compliment Syn. หลงคารม, หลงลม, หลงลมปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A compliment is something nice about somebody else.วิธีชมคนคือพูดสิ่งที่ดี เกี่ยวกับคนอื่น
I've got a great compliment for you. And it's true.ผมมีเรื่องจะชมคุณ และมันเป็นเรื่องจริง
My compliment is, the night you came over and told me you would never ...คำชมก็คือว่าตั้งแต่คืนที่คุณไปหา แล้วบอกว่าไม่มีวันที่คุณจะ...
My compliment to you is, the next morning I started taking the pills.ที่ผมจะชมคุณก็คือว่า... ...เช้าวันต่อมา ผมก็เริ่มกินยา
How is that a compliment for me?แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
That's maybe the best compliment of my life.นี่คงเป็นคำชมที่ดีที่สุด ในชีวิตฉัน
May I compliment you on your English?จะทรงกรุณาให้ฉันได้ชืนชมเป็นภาษาอังกฤษนะเพคะ?
I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life.I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life.
I just wanted to compliment you.ข้าแค่อยากจะแสดงความนับถือต่อเจ้า
To which fair cousin should I compliment the excellence of the cooking?จะให้ผมชมญาิติน่ารักคนไหน ในฝีมือการทำอาหารครับ
I'll treat it as a compliment towards our kitchen.ผมจะรับคำชมไปยังแผนกครัวของเรา
So you were pa a very nice compliment today.แหม วันนี้เธอถูกพูดถึงมากมายเลยนะวันนี้

compliment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 将军肚子 / 將軍肚子] beer belly (complimentary)
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, 道贺 / 道賀] compliment
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, 同喜] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment)
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment

compliment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise)
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P)
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P)
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings)
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
謹呈[きんてい, kintei] (n,vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P)
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book)
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy

compliment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment FR:
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
การชมเชย[n.] (kān chomcho) EN: compliment FR:
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
คำชม[n. exp.] (kham chom) EN: compliment FR: compliment [m]
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthan) EN: compliments FR: compliments [mpl][
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longth) EN: postscript ; complimentary close FR: conclusion [f]
ขอบคุณที่ชม[X] (khøpkhun th) EN: FR: merci pour le compliment
แสดงคารวะ[v. exp.] (sadaēng khā) EN: pay compliments FR: complimenter
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

compliment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiexempar {n}complimentary copy
Schlussformel {f}complimentary close

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compliment
Back to top