ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*expert*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expert, -expert-

*expert* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expert (adj.) ซึ่งเชี่ยวชาญ See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ Syn. practiced, proficient, skillful
expert (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์ Syn. professional, specialist
expertise (n.) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ Syn. knowledge, skill
expertly (adv.) อย่างเชี่ยวชาญ See also: อย่างชำนาญ
expertness (n.) ความสามารถ See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ Syn. capability Ops. inability, unfitness
expertness (n.) คุณสมบัติ See also: คุณวุฒิ Syn. capability, competence
inexpert (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. unskilled, amateurish, unqualified Ops. professional
legal expert (n.) นักกฎหมาย See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
surgical expert (n.) ศัลยแพทย์
English-Thai: HOPE Dictionary
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill
English-Thai: Nontri Dictionary
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำนิชำนาญ (v.) be expert in See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง
ถนัด (v.) be expert in/at See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous Syn. สันทัด, ชำนาญ
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ความชำนาญ (n.) expert See also: proficiency, skill, competence, masterfulness Syn. ความเก่ง, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนิชำนาญ
ความเก่ง (n.) expert See also: proficiency, skill, competence, masterfulness Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ (n.) expert See also: proficiency, skill, competence, masterfulness Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน
ความเชี่ยวชาญ (n.) expert See also: proficiency, skill, competence, masterfulness Syn. ความเก่ง, ความจัดเจน, ความชำนิชำนาญ
ชำนัญพิเศษ (n.) expert See also: specialist, master Syn. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ
ผู้ชำนาญพิเศษ (n.) expert See also: specialist, master Syn. ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ (n.) expert See also: specialist, master Syn. ผู้ชำนาญพิเศษ
รอบรู้ (v.) expert See also: be skilled, be well-versed, be proficient Syn. รู้กว้าง Ops. รู้น้อย
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (n.) expert system
รู้กว้าง (v.) expert See also: be skilled, be well-versed, be proficient Ops. รู้น้อย
วิทยากร (n.) expert See also: lecturer
หมอกฎหมาย (n.) expert of law See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ
เก่ง (v.) be expert See also: be proficient, be good at, be skilful Syn. สามารถ, รอบรู้
เจนจบ (v.) expert See also: be skilled, be well-versed, be proficient Syn. รอบรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี?
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก
Don't worry, Mr. Richards, I'm an expert at surveillance.ไม่ต้องเป็นห่วง,คุณริชาร์ด, ผมเป็นเลิศด้านภาระกิจสะกดรอยตามอยู่แล้ว

*expert* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
[shàn, ㄕㄢˋ, 擅] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at
车把式[chē bǎ shi, ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕ˙, 车把式 / 車把式] expert cart-driver; charioteer
行家[háng jiā, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 行家] connoisseur; expert; veteran
高手[gāo shǒu, ㄍㄠ ㄕㄡˇ, 高手] expert; a past master; a dab hand
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
内行[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, 内行 / 內行] expert; adept; experienced
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
专家[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, 专家 / 專家] expert; specialist
专家系统[zhuān jiā xì tǒng, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 专家系统 / 專家系統] expert system
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 专家评论 / 專家評論] expert commentary
专业人才[zhuān yè rén cái, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 专业人才 / 專業人才] expert (in a field)
拿手[ná shǒu, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ, 拿手] expert in; good at
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
花把势[huā bǎ shì, ㄏㄨㄚ ㄅㄚˇ ㄕˋ, 花把势 / 花把勢] expert flower grower
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, 二把刀] inexpert; a botcher
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 分析人士] analyst; expert
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, 班门弄斧 / 班門弄斧] display one's slight skill before an expert
能手[néng shǒu, ㄋㄥˊ ㄕㄡˇ, 能手] expert
李小龙[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, 李小龙 / 李小龍] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
技师[jì shī, ㄐㄧˋ ㄕ, 技师 / 技師] technician; technical expert
作手[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 作手] writer; expert

*expert* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスパート(P);エクスパート[, ekisupa-to (P); ekusupa-to] (n) expert; (P)
エキスパートシステム[, ekisupa-toshisutemu] (n) {comp} expert system
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
似非学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert
劇通[げきつう, gekitsuu] (n) dramatic expert
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
卵(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) (卵 only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) (卵 only) (an expert) in the making; (P)
和算家[わさんか, wasanka] (n) (See 和算) scholar of Japanese mathematics; expert of Japanese maths
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
妙手[みょうしゅ, myoushu] (n) (1) spectacular move (chess, shogi, etc.); brilliant move; (2) expert; virtuoso; master; (P)
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n,adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P)
専門外[せんもんがい, senmongai] (n,adj-no) (See 外・がい) outside of one's area of expertise
専門委員会[せんもんいいんかい, senmon'iinkai] (n) advisory committee; committee of experts; advisory panel
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] (n) {comp} expert system
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise
専門技術[せんもんぎじゅつ, senmongijutsu] (n) expertise; special skills
専門的知識[せんもんてきちしき, senmontekichishiki] (n) expert (technical) knowledge; expertise
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge
巧手[こうしゅ, koushu] (n) skill; expertise; a good move
得意分野[とくいぶんや, tokuibunya] (n) one's field of expertise
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law
技術顧問[ぎじゅつこもん, gijutsukomon] (n) technical advisor; expert advisor
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] (n) expert; knowledgeable person; (P)
本学システム[ほんがくシステム, hongaku shisutemu] (n) {comp} expert system
知見[ちけん, chiken] (n,vs) expertise; experience; knowledge
精通[せいつう, seitsuu] (n,vs) (1) acquaintance; having knowledge; being expert; being versed in; conversant; (2) first ejaculation; (P)
練達[れんたつ, rentatsu] (n,vs) expert(ise); skill; dexterity
習熟[しゅうじゅく, shuujuku] (n,vs) skilled; expert; mastery
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert
角通[かくつう, kakutsuu] (n) sumo expert
講書始[こうしょはじめ, koushohajime] (n) Imperial New Year's Lectures (ceremony in which the emperor and members of the imperial family Their Majesties listen to expert lectures in the fields of human, social and natural sciences)
通を気取る[つうをきどる, tsuuwokidoru] (exp,v5r) (See 知ったかぶり) to pretend to know everything; to pretend to be an expert
鑑定[かんてい, kantei] (n,vs,adj-no) judgement; judgment; expert opinion; (P)
鑑定料[かんていりょう, kanteiryou] (n) expert's fee
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person
本学システム[ほんがくしすてむ, hongakushisutemu] expert system
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert

*expert* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert FR: champion [m]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n.] (chamnanphis) EN: expert ; specialist ; master FR: expert [m]
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชำนิชำนาญ[v.] (chamnichamn) EN: be expert in FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at FR: être un expert ; être doué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master FR: expert [m] ; spécialiste [m]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
-จารย์)[suff.] (-jān) EN: expert FR:
เจนจบ[adj.] (jēnjop) EN: expert ; versatile FR:
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll ; exploration ; exploring FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
คณะผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khana phūch) EN: panel of experts FR: panel d'experts [m]
ขาดทักษะ[v. exp.] (khāt thaksa) EN: be without expertise FR:
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī ma) EN: outsider FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
ความชำนาญ[n.] (khwām chamn) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how FR: expérience [f]
ความเชี่ยวชาญ[n.] (khwām chīoc) EN: expertise ; proficiency FR: expertise [f]
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: expert opinion FR: avis de l'expert [m]
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude FR: aptitude [f] ; capacité [f]
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (klum phūchī) EN: expert group FR: groupe d'experts [m]
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่เป็นมวย[adj.] (mai pen mūa) EN: inexpert ; green FR:
มือ[n.] (meū) EN: expertise FR:
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning FR:
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
มือหนึ่ง[n.] (meūneung) EN: expert ; crackerjack FR: expert [m]
มือปฏิวัติ[n. exp.] (meū patiwat) EN: expert in staging a coup d'etat FR:
มือสมัครเล่น[n.] (meū samakle) EN: amateur ; non-professional FR: amateur [m] ; main non experte [f]
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; maître [m]
หมอกฎหมาย[n. exp.] (mø kotmāi) EN: expert of law FR:

*expert* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts
Baufachmann {m}construction expert
Ernährungsfachmann {m}nutrition expert
Experte {m}; Sachverständiger | Experten
fachkundig {adj} | fachkundiger | am fachkundigstenexpert | more expert | most expert
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report
Gutachten {n}; Expertise
Bodengutachten {n}soil expertise
Expertensystem {n}expert system
Sachvertändigengutachten {n}expert opinion
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *expert*
Back to top