ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawyer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawyer*, -lawyer-

lawyer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawyer (n.) ทนายความ See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย Syn. counseler, barrister
lawyer (vi.) เป็นทนายความ
English-Thai: HOPE Dictionary
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทนาย (n.) lawyer See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister Syn. ทนายความ
ทนายความ (n.) lawyer See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate Syn. ทนาย
นักกฎหมาย (n.) lawyer See also: legal authority, attorney, counsel, counselor Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, นิติกร, หมอกฎหมาย
นิติกร (n.) lawyer See also: legal authority, attorney, counsel, counselor Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, หมอกฎหมาย
ผู้รู้กฎหมาย (n.) lawyer Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย
หมอความ (n.) lawyer Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย, ผู้รู้กฎหมาย
เจ้าถ้อยหมอความ (n.) adept at arguing a case as a lawyer See also: controversialist, argumentative person
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ
For cryin' out loud, the kid's own lawyer knew he didn't stand a chance.สำหรับป่านนี้ออกมาดัง ๆ ทนายความของตัวเองของเด็กรู้ว่าเขาไม่ได้มีโอกาส
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน
What do you mean? Why didn't his lawyer bring it up?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ทำไมไม่ทนายของเขานำมันมาได้อย่างไร
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Why didn't the lawyer say something?Why didn't the lawyer say something?
He'll be our lawyer in Vegas.He'll be our lawyer in Vegas.
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก
I must say, when I first saw you as a bumbling lawyer here in Bombay I never thought I'd greet you as a national hero.ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณ เป็นทนายขี้บ่นในบอมเบย์ ผมไม่เคยคิดว่า คุณจะได้เป็นวีรบุรุษเลย
But you meant by becoming a lawyer or an economist... and marrying someone from Harvard.แต่พ่อหมายถึงหนูต้องเป็นทนายความ หรือนักเศรฐศาสตร์... แล้วก็แต่งงานกับคนที่จบจาก ฮาร์วาร์ด

lawyer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, 梅德韦杰夫 / 梅德韋傑夫] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, 聘请 / 聘請] to engage; to hire (a lawyer etc)
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, 律师 / 律師] lawyer
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, 法人] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession
事务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, 事务所律师 / 事務所律師] office lawyer
伍廷芳[Wǔ Tíng fāng, ˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, 伍廷芳] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, 宋慈] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text

lawyer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer
地獄の沙汰も金次第[じごくのさたもかねしだい, jigokunosatamokaneshidai] (exp) (id) Money is the best lawyer
弁護団[べんごだん, bengodan] (n) defense counsel; defence lawyer
法服[ほうふく, houfuku] (n) robes of a judge or lawyer or priest
社内弁護士[しゃないべんごし, shanaibengoshi] (n) in-house lawyer
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P)
弁護士事務所[べんごしじむしょ, bengoshijimusho] (n) law office; lawyer's office; attorney's office
弁護料[べんごりょう, bengoryou] (n) lawyer's fee
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law
法家[ほうか, houka] (n) (1) lawyer; (2) legalism (school of Chinese philosophy)
法律学者[ほうりつがくしゃ, houritsugakusha] (n) lawyer; jurist
法律家[ほうりつか, houritsuka] (n) lawyer; jurist
法曹[ほうそう, housou] (n) legal profession; lawyer; (P)
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer)

lawyer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice FR:
หมอความ[n.] (møkhwām) EN: lawyer FR: avocat [m] ; défenseur [m]
นักกฎหมาย[n.] (nakkotmāi) EN: jurist ; lawyer ; legal authority ; legal expert FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิติกร[n.] (nitikøn) EN: lawyer FR: juriste [m]
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ตั้งทนาย[v. exp.] (tang thanāi) EN: take a lawyer FR: prendre un avocat
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāik) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer FR:
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt tha) EN: lawyers' professional etiquette FR:
สภาทนายความ[org.] (Saphā Thanā) EN: Lawyers Council ; Lawyers Council Of Thailand FR:
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน[org.] (Sūn Thanāik) EN: Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) FR:

lawyer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkeladvokat {m}hack lawyer
Staranwalt {m}top lawyer
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawyer
Back to top