ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masterfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masterfulness*, -masterfulness-

masterfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masterfulness (n.) ความเชี่ยวชาญ

masterfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterhaftigkeit {f}masterfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masterfulness
Back to top