ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

practiced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *practiced*, -practiced-

practiced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
practiced (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์ Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced Ops. inexperienced, unadept, clumsy
English-Thai: HOPE Dictionary
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not always practiced but it's something we Hindus could learn a lot from.มันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง แต่คนฮินดูอย่างเราเรียนรู้จากมันได้มาก
Nearby, the Tibetan army practiced its maneuvers.ไม่ไกลนัก กองทัพทิเบต กำลังซ้อมรบ
I didn't know you practiced boxingฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านายมีประสบการณ์เรื่องมวยด้วย
I even practiced a pose.ฉันต้องฝึกเลียนแบบคนอื่นบ้าง
Um, no, I just practiced as a kid...ไม่หรอก ฉันพึ่งหัดเล่นเอง...
I ordered the sax and the book together 3 years ago, and practiced for a week, but I never got anywhereผมซื้อแซ็คมาพร้อมกันกับ หนังสือนั่น 3 ปีแล้วครับ แล้วก็ฝึกเป็นอาทิตย์ แต่ก็ไม่ไปถึงไหนเลย
So you bastards remember that play we practiced in the mud?พวกแกจำได้มั้ยวันที่เราฝึกในโคลนน่ะ
So I practiced hard everyday to be as good as you.ฉันถึงได้ฝึกอย่างหนักทุกวัน ให้เก่งเหมือนคุณ
You would wait for me when I practiced singing.เธอจะคอยฉัน เมื่อฉันฝึกร้องเพลง
During that time I practiced a lot.ที่ผ่านมาฉันพยายามสุดๆ ไปเลย
13hrs a day. Practiced every single day for a year.13 ชั่วโมงต่อวัน ฝึกอย่างโดดเดี่ยวทุกวันเป็นปี
Must be practiced in the ways of the world...จะต้องฝึกฝน ตามกระแสโลก...

practiced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated

practiced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia)
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia)
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan)
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use

practiced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า practiced
Back to top