ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrister

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrister*, -barrister-

barrister ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrister (n.) ทนายความ See also: ทนาย Syn. lawyer
English-Thai: HOPE Dictionary
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
English-Thai: Nontri Dictionary
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I rather like the idea of an Indian barrister in South Africa.ผมชอบความคิดทนายอินเดีย ในแอฟริกาใต้นะ
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
Oh, and bring your lovely little barrister with you.โอ้ และเอาทนายแสนสวย น่ารักมากับคุณด้วย
My father is a stockbroker, my sister is a barrister and my brother is an accountant.พ่อของผมเป็นนายหน้า, น้องสาวของฉันเป็นทนายความ และพี่ชายของฉันเป็นนักบัญชี
In Britain, solicitor and barrister are two quite different functions.ในสหราชอาณาจักร, ทนายความ และทนายความ มีสองฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน
I've explained to Deborah the difference between barrister and solicitor.ผมเคยอธิบายให้เดโบราห์ที่ แตกต่างกัน ระหว่างทนายความและ ทนายความ
I am a simple taxi driver, not a barrister...ฉันคนขับแท็กซี่ ไม่ใช่ทนาย...
Blimey. The barrister's foreclosed the abbey.ตายล่ะ ทนายความ ยึดสังหาริมทรัพย์โบสถ์ไปแล้ว
Just like a barrister.เช่นเดียวกับ ทนายความ

barrister ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリスター;バリスタ[, barisuta-; barisuta] (n) (1) varistor; (2) barrister; (3) (usu. バリスタ) barista (ita

barrister ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
เนติบัณฑิตไทย[n. exp.] (nētibandit ) EN: barrister-at-law FR:

barrister ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsbeistand {m}barrister at law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrister
Back to top