ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expert-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expert, *expert*,

-expert- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำนิชำนาญ (v.) be expert in See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง
ถนัด (v.) be expert in/at See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous Syn. สันทัด, ชำนาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี?
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก
Don't worry, Mr. Richards, I'm an expert at surveillance.ไม่ต้องเป็นห่วง,คุณริชาร์ด, ผมเป็นเลิศด้านภาระกิจสะกดรอยตามอยู่แล้ว
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

-expert- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, 擅] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at
车把式[chē bǎ shi, ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕ˙, 车把式 / 車把式] expert cart-driver; charioteer
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
专家系统[zhuān jiā xì tǒng, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 专家系统 / 專家系統] expert system
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 专家评论 / 專家評論] expert commentary
专业人才[zhuān yè rén cái, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 专业人才 / 專業人才] expert (in a field)
拿手[ná shǒu, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ, 拿手] expert in; good at
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
花把势[huā bǎ shì, ㄏㄨㄚ ㄅㄚˇ ㄕˋ, 花把势 / 花把勢] expert flower grower
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges

-expert- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスパートシステム[, ekisupa-toshisutemu] (n) {comp} expert system
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
似非学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert
劇通[げきつう, gekitsuu] (n) dramatic expert
和算家[わさんか, wasanka] (n) (See 和算) scholar of Japanese mathematics; expert of Japanese maths
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] (n) {comp} expert system
専門的知識[せんもんてきちしき, senmontekichishiki] (n) expert (technical) knowledge; expertise
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law
技術顧問[ぎじゅつこもん, gijutsukomon] (n) technical advisor; expert advisor
本学システム[ほんがくシステム, hongaku shisutemu] (n) {comp} expert system
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert
角通[かくつう, kakutsuu] (n) sumo expert
講書始[こうしょはじめ, koushohajime] (n) Imperial New Year's Lectures (ceremony in which the emperor and members of the imperial family Their Majesties listen to expert lectures in the fields of human, social and natural sciences)
通を気取る[つうをきどる, tsuuwokidoru] (exp,v5r) (See 知ったかぶり) to pretend to know everything; to pretend to be an expert
鑑定[かんてい, kantei] (n,vs,adj-no) judgement; judgment; expert opinion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system
本学システム[ほんがくしすてむ, hongakushisutemu] expert system
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know

-expert- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert FR: champion [m]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n.] (chamnanphis) EN: expert ; specialist ; master FR: expert [m]
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชำนิชำนาญ[v.] (chamnichamn) EN: be expert in FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at FR: être un expert ; être doué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master FR: expert [m] ; spécialiste [m]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
จารย์[n.] (jān) EN: expert ; learned person FR:
-จารย์)[suff.] (-jān) EN: expert FR:
เจนจบ[adj.] (jēnjop) EN: expert ; versatile FR:
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī ma) EN: outsider FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khwāmhen kh) EN: expert opinion FR: avis de l'expert [m]
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (klum phūchī) EN: expert group FR: groupe d'experts [m]
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning FR:
มือหนึ่ง[n.] (meūneung) EN: expert ; crackerjack FR: expert [m]
มือปฏิวัติ[n. exp.] (meū patiwat) EN: expert in staging a coup d'etat FR:
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; maître [m]
หมอกฎหมาย[n. exp.] (mø kotmāi) EN: expert of law FR:
แน่[adj.] (naē) EN: smart ; expert FR: doué
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
นักการตลาด[n. exp.] (nak kān tal) EN: marketing expert ; marketing man ; marketer FR: expert en marketing [m]
นักกฎหมาย[n.] (nakkotmāi) EN: jurist ; lawyer ; legal authority ; legal expert FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
นักพูด[n. exp.] (nak phūt) EN: orator ; expert speaker ; good speaker FR: orateur [m] ; tribun [m]
เป็นงาน[adj.] (penngān) EN: expert FR: expert
พยานผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phayān phūc) EN: expert witness FR:
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
ผู้ชำนาญการ[n.] (phūchamnānk) EN: expert ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m]
ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phū chīochā) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[n. exp.] (phū chīochā) EN: FR: expert en … [m] ; expert dans le domaine de … [m] ; spécialiste en … [m]

-expert- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baufachmann {m}construction expert
Ernährungsfachmann {m}nutrition expert
fachkundig {adj} | fachkundiger | am fachkundigstenexpert | more expert | most expert
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expert-
Back to top