ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proficient*, -proficient-

proficient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proficient (adj.) ช่ำชอง See also: เจนจัด, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ Syn. skilled, expert
proficiently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด Syn. competently
English-Thai: HOPE Dictionary
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าใจแจ่มแจ้ง (v.) be proficient in See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
แก่กล้า (v.) be proficient in See also: be highly skillful in, excel at/in, be strong, be vigorous, be robust Syn. เก่ง, เข้มแข็ง Ops. อ่อนแอ
แตกฉาน (v.) be proficient in See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
แกร่งกล้า (v.) proficient See also: adept, able Syn. เก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you are proficient enough, you'll be among the first to fly it.เมื่อใดที่คุณเชี่ยวชาญพอตัว คุณจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้บินเครื่องนี้
He seems to be very proficient in his chosen profession.ดูเหมือนว่าเขาจะช่ำชอง ในเรื่องนี้มาก
The road to becoming a proficient teacher is very long, isn't it?หนทางที่จะเป็นครูที่ดียังอีกยาวไกลเลยนะคะ
Let's just say he's become a very proficient digger.เขากลายเป็นสุดยอดนักสืบขั้นโปร
The work of a highly proficient chemist, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นผลงาน ของนักเคมีที่มีความชำนาญอย่างมาก
Your work's the same as it's always been, technically proficient but totally boring.คุณเอาแต่วาดอะไรเดิมๆ เรื่องเทคนิคดีก็จริง แต่มันน่าเบื่อ ไม่เคยทำให้ผมประหลาดใจเลย
As a warrior of Joseon, shouldn't you be proficient at Joseon's martial arts?ในฐานะนักรบของโชซอน เจ้าควรเก่งในศิลปะการต่อสู้\ ของโชซอนไม่ใช่เหรอ
You had a paper route and you're "proficient in martial arts", though not proficient in spelling it.เธอมีบันทึกจากการส่งหนังสือพิมพ์ และเธอยังเป็น "ผู้ช่ำชองในศิลปะการต่อสู้" แต่เธอไม่ได้เป็นผู้ช่ำชองในด้านการสะกดคำนะ
I've found that those who understand something as detailed as that are also proficient in sign language.ฉันพบว่าสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ อย่างละเอียดขนาดนี้ เขาจะเก่งเรื่องภาษามือด้วย
Well, I trust you'll be a proficient instructor.ดี , ฉันเชื่อว่าคุณมีความชำนาญในการสอน
The jury's still out on which way these guys'll go, but they're a lot of fun, and John Taylor is one of the most proficient bass players in the UK at the moment.ยังไม่มีใครรู้ว่าวงนี้จะไปทางไหน แต่เล่นกันมันส์มาก และจอห์น เทย์เลอร์เป็นมือเบส สุดฉกาจคนหนึ่งของอังกฤษ
They're a lot of fun, and James Taylor is one of the most proficient bass players in the UK at the moment, giving them a funky edge.แต่เล่นมันส์มาก และเจมส์ เทย์เลอร์ ก็เป็นมือเบสสุดฉกาจ สร้างเพลงที่แหวกตลาด

proficient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
通晓[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, 通晓 / 通曉] proficient (in sth); to understand sth through and through
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, 谙练 / 諳練] conversant; skilled; proficient
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, 博识 / 博識] knowledgeable; erudite; erudition; proficient
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, 励害 / 勵害] professional; adept; skillful; proficient
精通[jīng tōng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥ, 精通] proficient
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, 稳练 / 穩練] steady and proficient; skilled and reliable

proficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兼備[けんび, kenbi] (n,vs) being proficient in both; combine both
熟練した[じゅくれんした, jukurenshita] (adj-f) experienced; skilled; proficient
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P)
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P)

proficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able FR:
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
สันทัด[n.] (santhat) EN: master ; excel ; proficient in FR:
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient FR: compétent ; expert ; expérimenté
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:
แตกฉาน[v.] (taēkchān) EN: be proficient in FR:
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment

proficient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompetent; bewandert; erfahren; geschickt {adj} (in)proficient (at; in)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proficient
Back to top