ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unskilled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unskilled*, -unskilled-

unskilled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unskilled (adj.) ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. untrained, uneducated, amateur
English-Thai: HOPE Dictionary
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced
English-Thai: Nontri Dictionary
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unskilled laborแรงงานไม่มีฝีมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Ops. มือเย็น
มือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Syn. คนมือร้อน Ops. มือเย็น
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง
Terrified, unskilled people should not be handling weapons.คนที่หวาดกลัว และไม่ได้รับการฝึกฝน ไม่ควรจะถืออาวุธ
You realize, Penny, that the technology that went into this arm will one day make unskilled food servers such as yourself obsolete.ตระหนักไว้ด้วยนะเพนนี ว่าเทคโนโลยี ที่อยู่ในแขนกลนี้ สักวันวันหนึ่ง จะำปแทนที่เด็กเสริฟที่ไร้ทักษะอย่างเธอ
Well, something tells me you two aren't here looking to pick up some unskilled labor.เอ่อ,บางอย่างบอกผมว่า คุณ2คนไม่ได้มาที่นี่ เพือมองหางานแบบไร้ทักษะทำ
Suddenly he's competing for minimum wage, unskilled jobs.ทำให้เขาต้องมาแย่งชิง งานไร้ฝีมือ,ได้ค่าแรงขั้นต่ำทำ

unskilled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
職業訓練[しょくぎょうくんれん, shokugyoukunren] (n) job (work) training (for the unskilled)
腕が無い;腕がない[うでがない, udeganai] (exp,adj-i) unskilled; not very good at

unskilled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีทักษะ[adj.] (mai mī thak) EN: unskilled FR: non qualifié
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting FR:
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān ) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.) FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unskilled
Back to top