ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*defend*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defend, -defend-

*defend* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defend (vt.) แก้ตัว See also: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง Syn. oppose
defend (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา Syn. protect, shield, guard
defend against (phrv.) ปกป้องจาก See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก Syn. defend from
defend from (phrv.) ปกป้องจาก See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก Syn. defend against
defend with (phrv.) ปกป้องด้วย See also: ป้องกันด้วย, คุ้มครองด้วย
defendant (n.) จำเลย (คำย่อคือ def., dft) See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา Syn. respondent, correspondent
defender (n.) นักต่อสู้ See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลักการ) Syn. fighter, hero, paladin, protector
defender (n.) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล See also: การ์ด Syn. protector
defender (n.) ผู้เสนอ See also: ผู้สนับสนุน Syn. advocate, enthusiast
defender (n.) ผู้ปกป้อง See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ Syn. guardian, sponsor, safeguard
defenders (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. militia
public defender (n.) ทนายของรัฐ
English-Thai: HOPE Dictionary
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
public defendern. ทนายของรัฐ
English-Thai: Nontri Dictionary
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defendant(n) จำเลย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute defendantจำเลยผู้เข้าแทนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการอาสารักษาดินแดน (n.) defending the territory
จำเลย (n.) defendant See also: plaintiff, accused Ops. โจทก์
ต่อสู้คดี (v.) defend
ผู้พิทักษ์ (n.) defender See also: guard, protector Syn. ผู้รักษา
ร.ด. (n.) defending the territory Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน
ศรัณยู (n.) defender See also: backer, patron, supporter, protector, guardian
สู้คดี (v.) defend Syn. ต่อสู้คดี
ออกตัว (v.) defend See also: protect, shield, plead, alibi
แก้คดี (v.) defend See also: put up a plea, plead for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
You're trying to defend her. But that's what I'm doing.เธอพยายามปกป้องเจ้านาย ฉันเองก็เหมือนกัน
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
The defendant doesn't even have to open his mouth. That's in the Constitution.จำเลยไม่ได้มีการเปิดปากของเขา ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
Why choose me as your defending officer?ทำไมต้องเลือกฉันเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันของคุณหรือไม่
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ
I have taken an oath, and I must defend it to the death.- ข้าจะไม่ผิดคำสัญญา และข้าจะปกป้องที่นี่ตราบจนชีวิตจะหาไม่
People left to defend themselves...'ประชาชนต้องเหลือช่วยตัวเอง'
Let the record reflect that Mr. Hill identified the defendant, James Conway.ให้บันทึกแสดงว่าคุณฮิลล์ ระบุว่าจำเลยคือเจมส์ คอนเวย์

*defend* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, 保卫 / 保衛] defend; safeguard
[yù, ㄩˋ, 御] defend; imperial; to drive
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
[yù, ㄩˋ, 御 / 禦] defend; resist
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 被告人] defendant (in legal case)
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 辩护人 / 辯護人] defender; defending counsel
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, 辩护士 / 辯護士] defender; apologist
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, 防守] defend; protect (against)
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 保家卫国 / 保家衛國] guard home, defend the country (成语 saw); national defense
自身难保[zì shēn nán bǎo, ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, 自身难保 / 自身難保] powerless to defend oneself (成语 saw); helpless
关塞[guān sài, ㄍㄨㄢ ㄙㄞˋ, 关塞 / 關塞] border fort, esp. defending narrow valley
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, 被告] defendant
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, 防守者] defender
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫士 / 衛士] guardian; defender

*defend* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer)
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires)
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
干城[かんじょう, kanjou] (n) defending soldier
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer
死守[ししゅ, shishu] (n,vs) defending to the last; defending desperately
竹束[たけたば, taketaba] (n) (1) bamboo bundle; (2) bamboo shield used for defending against projectiles in battle
自衛手段[じえいしゅだん, jieishudan] (n,vs) measures to defend oneself (for self-defense) (defence)
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P)
被告人[ひこくにん, hikokunin] (n) accused; defendant; prisoner at the bar; (P)
被告席[ひこくせき, hikokuseki] (n) defendant's seat; the dock
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit
護持[ごじ, goji] (n,vs) defend and maintain; support; protection
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend

*defend* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
ดีเฟนด์[v.] (dīfen) EN: defend FR: défendre
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant FR:
ฝ่ายรับ[n. exp.] (fāi rap) EN: defender FR:
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; accused person FR: accusé [m] ; prévenu [m] ; inculpé [m]
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī h) EN: defend an accused FR:
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
แก้ต่างให้[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend FR:
แก้ต่างให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend an accused FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันตัว[v.] (kantūa) EN: defend oneself ; protect oneself FR: se défendre ; se protéger
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กองหลัง[n.] (kønglang) EN: back ; defender FR: arrière [m] ; défenseur [m] ; back [m] (anglic.)
ออกรับ[v.] (økrap) EN: speak up for ; defend someone by taking the blame FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi ; give an excuse FR: se défendre habilement
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā h) EN: decide in favour of the defendant FR:
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ป้องกันตัว[v.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard FR: se défendre
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[v. exp.] (raksā phonp) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests FR: défendre l'intérêt général
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng c) EN: defenders of the nation FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สนับสนุนประชาธิปไตย[v. exp.] (sanapsanun ) EN: stand up for democracy FR: défendre la démocratie ; soutenie la démocratie
ศาสนูปถัมภก[n.] (sāsanūpatha) EN: defender of the faith FR:
ศาสนูปถัมภก[n.] (sātsanūpath) EN: defender of the faith FR:
สู้คดี[v. exp.] (sū khadī) EN: defend FR:
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ตั้งรับ[v. exp.] (tang rap) EN: make a stand ; defend FR:
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *defend*
Back to top