ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paladin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paladin*, -paladin-

paladin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paladin (n.) อัศวิน See also: นักรบ, ผู้กล้าหาญ, ขุนพล Syn. champion, fighter, knight, hero, heroine
English-Thai: HOPE Dictionary
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where'd the Paladin go?เอาพาลาดินไปไหน ว่ายน้ำน่ะ
Who are these people? Paladins. Paladins kill Jumpers.พาลาดินฆ่าจั้มเปอร์ ฉันฆ่าพาลาดิน\เลิกเรียนได้
Paladins have been killing Jumpers for years, way back since medieval times.ย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคกลาง

paladin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
義侠の士[ぎきょうのし, gikyounoshi] (n) paladin

paladin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paladin {m}; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paladin
Back to top