ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alibi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alibi*, -alibi-

alibi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alibi (vi.) แก้ตัว
alibi (n.) ข้อแก้ตัว (ไม่เป็นทางการ)
alibi (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
English-Thai: HOPE Dictionary
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
and elsewhere (adv.) และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
et al. (adv.) และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi) Syn. and elsewhere
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.มันเป็นข้อแก้ตัวเพียงเด็กที่นำเสนอและเขาไม่สามารถกลับขึ้นกับรายละเอียดใด ๆ
So we ask him, ""You have an alibi for last night?""เราเลยไปถามหมอนั่น "เมื่อคืนทำอะไรอยู่?"
Show me what you want me to sign. I have an alibi for that night.ขอดูสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันเข้าสู่ระบบ ฉันมีข้อแก้?
This alibi for Gerry Conlon... was taken by Mr Dixon... one month after Gerry Conlon was arrested.ข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon นี้ ... ถ่ายโดยนาย Dixon ... หนึ่งเดือนหลังจาก Gerry Conlon ถูกจับกุม
Why was the alibi for Gerry Conlon... who was charged with the murder of five innocent people... kept from the defense?ทำไมต้องเป็นข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon คือ ... ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ห้าคนไม่รู้ ... เก็บไว้จากการป้องกันประเทศหรือไม่
You were my alibi to prove I'd done everything I could to stop it....ไฉนเลย... ...ถึงได้มาจ้างผม
It's not my alibi to tell.ก็มันไม่ใช่หลักฐานของฉันนี่
Well, as your lawyer and your friend, my advice to you is to bite the bullet... and give them your alibi now.เอ่อ... ในฐานะทนายและเพื่อน ผมขอแนะนำให้คุณเปิดเผยตัวพยาน ซึ่งมันอาจทำให้คุณต้องเจ็บปวดบ้าง
I see that you have a minor assault record and no alibi for yesterday morning.ผมเห็นว่าคุณมีคดีทำร้ายร่างกายเล็กน้อยด้วย และไม่มีพยานให้คุณเมื่อวานตอนเช้า
Mr. St. Nigel, Ms. Saffron was released this morning after her alibi checked out.คุณเซนต์ไนเจล คุณซัฟฟอนถูกปล่อยตัวออกเมื่อเช้านี้ หลังจากที่ข้อแก้ตัวของเธอถูกเช็คออก
Well, he has a black suv and no alibi for the night she died.เขามีรถ เอสยูวีสีดำ และไม่มีพยานในคืนที่เธอตาย
He has a black suv and no alibi for the night she died.เขามีรถเอสยูวี สีดำ และไม่มีพยานในคืนที่เธอตาย

alibi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不在証明[ふざいしょうめい, fuzaishoumei] (n) alibi
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P)

alibi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; alibi FR:
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi ; give an excuse FR: se défendre habilement

alibi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alibi {n}alibi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alibi
Back to top