ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enthusiast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enthusiast*, -enthusiast-

enthusiast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enthusiast (n.) คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ
enthusiast (n.) ผู้คลั่งไคล้ See also: ผู้เลื่อมใส, แฟนเพลง, แฟนละคร Syn. devotee, extremist
enthusiast (n.) คนคลั่งไคล้ See also: คนหลงใหลอย่างมาก, ผู้เลื่อมใส Syn. admirer
enthusiast (n.) ผู้เสนอ See also: ผู้สนับสนุน Syn. advocate, defender
enthusiastic (adj.) กระตือรือร้น See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น Syn. ardent, fervent, zealous Ops. reluctant
enthusiastically (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently, zealously
English-Thai: HOPE Dictionary
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟแรง (adj.) enthusiastic See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous
กระตือรือร้น (v.) be enthusiastic See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน Ops. เพิกเฉย
ขมีขมัน (v.) be enthusiastic See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ Ops. เพิกเฉย
เซื่องซึม (v.) be not enthusiastic See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent Syn. เฉื่อยชา Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
ไม่กระตือรือร้น (v.) be not enthusiastic See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And clearly, I've met a fellow enthusiast here.และชัดเจน ผมเจอคนสนใจ อยากรู้อยู่ตรงนี้แล้ว
Now, your average CB enthusiast is male, lives with his mum and is about as likely to drive a truck as he is to have lost his cherry.เราเลยหาอุปกรณ์ราคาถูกมา แอบติดตั้งมันในออฟฟิศของวอลชี่ แล้วไหว้วานแครอลให้ช่วย เธอเป็น พนักงานต้อนรับที่แย่ที่สุดในอังกฤษ
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา?
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น
Well, then get him enthusiastic, damn it!แกก็ทำให้เขากระตือรือล้นสิ ไอ้บัดซบ
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท
(UHL NARRATING) Eisenheim's audience had always been enthusiastic... but now he was attracting a more...ผู้ชมของไอเซนไฮม์ศรัทธาเขา..
We can only hope that through this near-fatal tragedy other space enthusiasts get the real message displayed by Mr. Farmer here, and not the one hyped up by the media.เราได้แต่หวังว่า ด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นี้... ...จะเตือนใจถึงผู้อยากท่องอวกาศท่านอื่น... ...ด้วยเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์ที่นี่ และไม่ควรมีใครถูกกระตุ้นด้วยสื่ออีก
Makes me look like book enthusiast!ทำให้ชั้นดูเหมือนพวกหนอนหนังสือ!

enthusiast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, 粉丝 / 粉絲] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, 热忱 / 熱忱] ardor; enthusiastic
[mí, ㄇㄧˊ, 迷] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, 热情 / 熱情] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, 淡淡] dull; insipid; unenthusiastic
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, 踊跃 / 踴躍] eager; enthusiastically
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, 热心 / 熱心] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, 津津] enthusiastic; with gusto
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly
影迷[yǐng mí, ˇ ㄇㄧˊ, 影迷] film enthusiast
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, 志同道合] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, 爱好者 / 愛好者] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

enthusiast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシュージアスト;インスージアスト[, inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei
ヲタ;オタ[, wota ; ota] (n,suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by)
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P)
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P)
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P)
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
写真愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer
凝固まり[こりかたまり, korikatamari] (n) coagulation; clot; enthusiast; fanatic
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
意気込む[いきごむ, ikigomu] (v5m,vi) to be enthusiastic about; (P)
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
気乗り薄;気乗薄(io)[きのりうす, kinoriusu] (adj-na) unenthusiastic
気負う[きおう, kiou] (v5u,vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P)
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic
熱を上げる[ねつをあげる, netsuwoageru] (exp,v1) to become enthusiastic; to have a crush (on); to lose one's head (to)
熱唱[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically
熱狂的[ねっきょうてき, nekkyouteki] (adj-na) wildly enthusiastic; crazy (about something)
熱血教師[ねっけつきょうし, nekketsukyoushi] (n) enthusiastic schoolteacher
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P)
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying
腐女子[ふじょし, fujoshi] (n) (sl) (See やおい) a girl who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism

enthusiast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟแรง[adj.] (fai raēng) EN: enthusiastic FR: enthousiaste ; tout feu tout flamme
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
ขมีขมัน[v.] (khamīkhaman) EN: be enthusiastic ; rush ; hurry ; hustle FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan) EN: okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; it's all right with me FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[v.] (krateūreūro) EN: be enthusiastic ; be eager to FR:
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

enthusiast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeistert (von); enthusiastisch {adj}enthusiastic (about; over)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enthusiast
Back to top