ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accused

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accused*, -accused-

accused ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accused (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. arraigned, indicted, blamed
accused (n.) ผู้ต้องหา See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
English-Thai: HOPE Dictionary
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accused, the๑. ผู้ต้องหาในคดีอาญา๒. จำเลยในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องสงสัย (adj.) accused See also: impeachable, charged, incriminatory Syn. ถูกสงสัย
ถูกสงสัย (adj.) accused See also: impeachable, charged, incriminatory
จารีตนครบาล (n.) to investigate by torturing the accused
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz is accused of treason, and you know why.ชูลท์ซ โดนข้อหา กฏบ และรู้ไหมว่าทำไม
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
Died a little when they lost the 1919 World Series, died a lot when eight White Sox were accused of throwing that Series.ผิดหวังนิดหน่อยตอนทีมแพ้ ในเวิร์ลด์ ซีรี่ส์ ปี 1919 ผิดหวังมากในฤดูร้อนปีต่อมา... เมื่อผู้เล่น 8 คนของไวท์ ซ็อกส์ ถูกกล่าวหาว่าล้มบอล
Maybe the guy's been accused of child molesting.แต่ที่จิงก้อค่อนข้างมีอายุแระ
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน

accused ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事被告[けいじひこく, keijihikoku] (n) the accused
罪を着る[つみをきる, tsumiwokiru] (exp,v1) to take (another's guilt) on oneself; to be accused of
送検[そうけん, souken] (n,vs) sending the person accused to the prosecutor; (P)
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P)
被告人[ひこくにん, hikokunin] (n) accused; defendant; prisoner at the bar; (P)

accused ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; accused person FR: accusé [m] ; prévenu [m] ; inculpé [m]
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai) EN: the accused denied everything FR:
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī h) EN: defend an accused FR:
แก้ต่างให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend an accused FR:
ผู้ถูกกล่าวหา[n. exp.] (phū thūk kl) EN: accused FR:
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; alleged offender FR: accusé [m]
ผู้ต้องคดี[n. exp.] (phū tǿngkha) EN: accused FR:
ซักจำเลย[v. exp.] (sak jamloēi) EN: question an accused FR:
ซ้อมผู้ต้องหา[v. exp.] (søm phūtǿng) EN: give a prisoner the third degree ; beat up the accused FR:
ถูกฟ้อง[v. exp.] (thūk føng) EN: be accused ; be sued FR: être accusé ; être traduit en justice
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhw) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled FR: être dénigré
ต้องหา[v.] (tǿnghā) EN: be accused ; be charged with FR: être accusé de
ต้องหาว่า[v. exp.] (tǿnghā wā) EN: be accused of FR:
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accused
Back to top