ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backer*, -backer-

backer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backer (n.) พรรคพวก See also: ผู้สนับสนุน Syn. sponsor, benefactor
English-Thai: HOPE Dictionary
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
English-Thai: Nontri Dictionary
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, what we need is a backer.ก็ใช่ เออ ที่เราจำเป็นต้องมีคือคนหนุนหลังไง
They're both linebackers for the Eagles.พวกเค้าเป็นไลน์เเบคเกอร์ของอีเกิ้ลน่ะ
Both of their boyfriends are linebackers.แฟนเธอทั้งสองคนเป็นไลน์แบคเกอร์!
Linebackers, defensive backs, they're runnin' right over you!ไลน์แบ็คเกอร์ ดีเฟนซีฟแบ็ค พวกเขาคอยจ้องสกัด
Played some linebacker.ฉันเคยเล่นเป็นกองหลัง
Hey, who's this little linebacker?แล้วรูปหล่อนี่ใครเอ่ย
Not friends with my mom? We're looking for financial backersเพื่อนแม่ฉัน ไม่ใช่เหรอ
J humphrey designs! Backers are welcome--whoa.J humphrey designs ยินดีต้อนรับ โว้ว
You can tell your backers i'm in.เธอบอกผู้สนับสนุนของเธอได้เลยว่าฉันเอาด้วย
But, um, you can tell your backers I'm in.แต่เธอก็บอกผู้สนับสนุนของเธอได้เลยว่าฉันลงทุนด้วย
Is that linebacker a pregnant woman?ผู้หญิงที่ท้องนั่นเป็น Linebacker ด้วยเหรอ?
Guy was built like a linebacker.หุ่นระดับนี้เป็นนักฟุตบอลได้เลย

backer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer
ラインバッカー[, rainbakka-] (n) linebacker
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P)
勧進元[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
賛助員[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter

backer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายทุน[n.] (nāithun) EN: capitalist ; financial backer FR: capitaliste [m]
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
สปอนเซอร์[v.] (sapønsoē) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron FR: sponsor [m] (anglic.)
ที่พึ่ง[n.] (thīpheung) EN: supporter ; backer FR:

backer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bäcker {m}; Bäckerin
Bäckerei {f} | Bäckereien
Feinbäckerei {f} | Feinbäckereien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backer
Back to top