ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*decorate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decorate, -decorate-

*decorate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorate (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorate with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย Syn. adorn with, deck with, festoon with, ornament with
decorate with (phrv.) ติดเหรียญ (กล้าหาญ) See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา
decorated (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished
decorated (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate
redecorate (vt.) ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง See also: ตกแต่งผนังด้วยกระดาษบุผนัง
undecorated (adj.) ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ See also: ธรรมดา Ops. decorated
English-Thai: HOPE Dictionary
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุดั่น (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads Syn. ทองแกมแก้ว
ทองแกมแก้ว (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads
bedizen (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
กระบวร (v.) decorate See also: adorn Syn. ประดับ, แต่ง
ขจิต (v.) decorate See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set Syn. ประดับ, ตกแต่ง
ตกแต่ง (v.) decorate See also: deck out, dress Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish Syn. ประดับ, ขจิต, รจิต
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) decorate See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, ornament Syn. ประดับประดา
ตาบ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบหน้า, ตาบทับ
ตาบทับ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบหน้า
ตาบหน้า (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบทับ
ติดธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags Syn. ประดับธง
ทรงเครื่อง (v.) be decorated See also: be adorned, be appareled, be attired
ทับทรวง (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบหน้า, ตาบทับ
ประดับ (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
Did you decorate this yourself?คุณตกแต่งสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย...
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร
So, while I decorate and his friends arrive, I was thinking, if you wouldn't mind...ขณะที่ฉันตบแต่งบ้านและชวนเพื่อนเขามา. ฉันอยากรู้ว่า คุณจะสะดวกไม๊...
Willard's new head of security at Zomcon, who is not only a decorated hero of the Zombie Wars, but is also Zomcon's official safety expert.หัวหน้ารักษาความปลอดภัยของเมืองวิลลาจ\ จากบริษัทซอมคอน เขาไม่ใช่แค่วีรบุรุษจากสงครามซอมบี้ แต่เขายังได้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยระดับสูง ของซอมคอน
Our right to decorate as we see fit.สิทธิในการตกแต่งอย่างที่เราเห็นว่าเหมาะสม
I happen to have an immaculately decorated guest room.ฉันมีห้องพักสำหรับแขกอยู่ล่ะ
Hoffman's a decorated lieutenant. He doesn't fit the profile.ฮอฟแมนเป็นร้อยโท เค้าไม่ได้เก็บข้อมูลไว้
Someone has decorated his world with themเพื่อแต่งเติมโลกของตนให้สดใส
Let's decorate the canopy of the skyเพื่อประดับใต้ชายคาแห่งท้องฟ้า
He can build home and decorate them.เค้าสร้างได้ทั้งบ้านแถมแต่งบ้านได้อีกต่างหาก

*decorate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, 旄] banner decorated with animal's tail
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, 牌楼 / 牌樓] decorated archway
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, 缀饰 / 綴飾] decorate; decoration
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, 摆设 / 擺設] furnish and decorate (a room)
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 装饰 / 裝飾] to decorate; decoration; decorative; ornamental

*decorate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck
デコレーションケーキ[, dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P)
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia)
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
絵日傘[えひがさ, ehigasa] (n) decorated umbrella; figured paper parasol
絵蝋燭[えろうそく, erousoku] (n) candle decorated with pictures, e.g. of colored birds and flowers
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals
飾り立てる[かざりたてる, kazaritateru] (v1,vt) to decorate gaudily; to deck out
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P)

*decorate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[v.] (ā) EN: decorate FR:
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
อลงกต[v.] (alongkot) EN: decorate FR:
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
บรัด[v.] (barat) EN: decorate FR:
ช่างตกแต่ง[n. exp.] (chang tokta) EN: decorator FR: décorateur [m]
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang tokta) EN: interior designer FR: décorateur d'intérieur [m]
ชรริน[n.] (chararin = ) EN: decorate FR:
ชริน[v.] (charin) EN: decorate FR:
กบูร[v.] (kabūn) EN: decorate FR: décorer
แกแล[n.] (kaēlaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กะแล[n.] (kalaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กาแล[n.] (kālaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
ขจิต[v.] (khajit) EN: decorate FR:
ขจิต[adj.] (khajit) EN: decorated ; embellished FR:
คนตกแต่ง[n. exp.] (khon toktae) EN: decorator FR: décorateur [m]
แครง[v.] (khraēng) EN: decorate FR:
กระบวร[v.] (krabūan) EN: decorate FR: décorer
กระบูร[v.] (krabūn) EN: decorate FR: décorer
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
นักตกแต่ง[n. exp.] (nak toktaen) EN: FR: décorateur [m] ; décoratrice [f]
นักตกแต่งภายใน[n. exp.] (nak toktaen) EN: FR: décorateur d'intérieur [m] ; décoratrice d'intérieur [f]
พระราชทานเครื่องราชฯ[v. exp.] (phrarātchat) EN: decorate FR:
ภูษิต[v.] (phūsit) EN: decorate FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับประดา[adj.] (pradappradā) EN: decorated (with) FR: orné (de)
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
รจิต[v.] (rajit) EN: arrange ; decorate FR:
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: savory ; garnished ; decorated FR:
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งร้าน[v. exp.] (taeng rān) EN: decorate a shop FR: décorer un magasin/une boutique
แต่งแต้ม[v. exp.] (taeng taēm) EN: decorate FR:
เต็มยศ[adj.] (temyot) EN: fully decorated ; full dress FR:
ติดปีก[v. exp.] (tit pīk) EN: be decorated as a trained pilot ; get wings ; fly away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *decorate*
Back to top