ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedizen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedizen*, -bedizen-

bedizen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedizen (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedizen
Back to top