ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decorate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decorate, *decorate*,

-decorate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
Did you decorate this yourself?คุณตกแต่งสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, while I decorate and his friends arrive, I was thinking, if you wouldn't mind...ขณะที่ฉันตบแต่งบ้านและชวนเพื่อนเขามา. ฉันอยากรู้ว่า คุณจะสะดวกไม๊...
Our right to decorate as we see fit.สิทธิในการตกแต่งอย่างที่เราเห็นว่าเหมาะสม
Let's decorate the canopy of the skyเพื่อประดับใต้ชายคาแห่งท้องฟ้า
He can build home and decorate them.เค้าสร้างได้ทั้งบ้านแถมแต่งบ้านได้อีกต่างหาก
They could decorate the room any way they wanted.ว่าเค้าสามารถตกแต่งห้องนี้ได้ตามที่เค้าต้องการ
I helped decorate your stupid locker.ชั้นช่วยคุณจัดล็อกเกอร์โง่ๆนั่น
I'm getting really worried. I mean, how long can it take to decorate one room?ฉันเครียดจริงๆนะ เมื่อไรเค้าจะทำห้องเสร็จซะที
To celebrate, we'll eat cake and decorate the house with lights and balloons.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง, \ เราจะกินเค้ก และตกแต่งบ้าน \ด้วยไฟและลูกโป่ง
World-famous brand name stores can be found here, and you can even buy items to decorate your avatar.สินค้าแบรนเนมจากทั่วโลก มีอยู่ที่นี่แล้วค่ะ คุณสามารถซื้อของมาตกแต่งอวตาร์ของคุณได้ด้วยค่ะ
You have to take the tradition and decorate it your way.คุณต้องเอาประเพณีเก่า มาตกแต่งในแบบของคุณเอง
You can decorate it however you like.- นายจะตกแต่งมันยังไงก็ได้ตามใจนาย
Well, we hired Barbara to decorate her room.เราเลยจ้างบาร์บาร่า แฟร์ไชลด์มาตกแต่งห้องให้เธอ

-decorate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, 摆设 / 擺設] furnish and decorate (a room)

-decorate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P)
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home
飾り立てる[かざりたてる, kazaritateru] (v1,vt) to decorate gaudily; to deck out

-decorate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[v.] (ā) EN: decorate FR:
อลงกต[v.] (alongkot) EN: decorate FR:
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
บรัด[v.] (barat) EN: decorate FR:
ชรริน[n.] (chararin = ) EN: decorate FR:
ชริน[v.] (charin) EN: decorate FR:
กบูร[v.] (kabūn) EN: decorate FR: décorer
ขจิต[v.] (khajit) EN: decorate FR:
แครง[v.] (khraēng) EN: decorate FR:
กระบวร[v.] (krabūan) EN: decorate FR: décorer
กระบูร[v.] (krabūn) EN: decorate FR: décorer
พระราชทานเครื่องราชฯ[v. exp.] (phrarātchat) EN: decorate FR:
ภูษิต[v.] (phūsit) EN: decorate FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
รจิต[v.] (rajit) EN: arrange ; decorate FR:
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งร้าน[v. exp.] (taeng rān) EN: decorate a shop FR: décorer un magasin/une boutique
แต่งแต้ม[v. exp.] (taeng taēm) EN: decorate FR:
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decorate-
Back to top