ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

array

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *array*, -array-

array ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
array (n.) การจัดเรียงตามลำดับ Syn. arrangement, order
array (n.) เครื่องแต่งกาย Syn. full dress
array (vt.) จัดระเบียบแถว Syn. marshal
array (vt.) แต่งกาย See also: แต่งตัว
arrayed (adj.) ซึ่งพร้อมรบ Syn. warring
English-Thai: HOPE Dictionary
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrayการเรียงลำดับค่าตัวเลข [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ
You know the Very Large Array in New Mexico?คุณจะรู้ว่าจำนวนมาก แห่ในเม็กซิโกใหม่
The Very Large Array in New Mexico is the key to our chances for success.จำนวนมากแห่ในเม็กซิโก เป็นกุญแจสำคัญในโอกาส ที่เราจะประสบความสำเร็จ
Give me another array status.ให้ฉันสถานะอาร์เรย์อื่น
We now go to Jeremy Roth, who is reporting from the Very Large Array near Socorro, New Mexico.ตอนนี้เราไปที่เจเรมี โรทที่มีการรายงาน จากจำนวนมากแห่ใกล้ โสโคโร
Referring to the endless array of women, dickhead.พูดถึงผู้หญิงที่เข้าอย่างมาไม่สิ้นสุดนะเพื่อน
Madam President, command and control is reporting that a phased array radar system is active inside the Starkwood compound.ท่านประธานาธิบดี, ศูนย์ควบคุมและบัญชาการรายงานว่า เรากำลังเข้าไปอยู่ในระยะตรวจจับจากสัญญาณเราด้า ที่ทำงานจากข้างในสต๊าควูด
This is a military grade, multiple array transceiver developed for the military's Unmanned Weapons Program.นี่คือคนขับรถส่งของ โอเค เด๋วจะไป
The accelerators exposed a bewildering array of mysterious particles -- dozens of strains, pieces of matter, all seemingly different.มากมายซึ่งทำให้สับสน ของอนุภาคลึกลับ หลายสิบสายพันธุ์ ชิ้นส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ แตกต่างกันดูเหมือนว่า
The computer array part, where I just.. .ห้องคอมพิวเตอร์, ที่ผมต่้อง
Potter: Here is a multi-electrode array culture dish.นี่คืออาเรย์หลายขั้วจานวัฒนธรรม
Thomas has kept the location of the array a closely guarded secret from all of us.โธมัสเก็บที่ตั้งขบวน ไว้เป็นความลับอย่างดีจากพวกเราทุกคน

array ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方阵[fāng zhèn, ㄈㄤ ㄓㄣˋ, 方阵 / 方陣] matrix (rectangular array of numbers)
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
数组[shù zǔ, ㄕㄨˋ ㄗㄨˇ, 数组 / 數組] array
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, 矩阵 / 矩陣] array; matrix (math.)

array ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイコンピュータ[, areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor
ゲートアレイ[, ge-toarei] (n) {comp} gate array
シストリックアレイ[, shisutorikkuarei] (n) systaltic array
セル配列[セルはいれつ, seru hairetsu] (n) {comp} cell array
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of
傑作揃い[けっさくぞろい, kessakuzoroi] (n) full array of masterpieces
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array
地震観測網[じしんかんそくもう, jishinkansokumou] (n) seismic network; seismic array
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] (n) {comp} multidimensional array
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] (n) {comp} assumed-size array
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] (n) {comp} explicit-shape array
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] (n) {comp} associative array
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n,vs) array; muster; line-up; full force
居並ぶ[いならぶ, inarabu] (v5b,vi) to sit in a row; to be arrayed
斉列[せいれつ, seiretsu] (n) array; line-up; parade
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth
濫立[らんりつ, ranritsu] (n,vs) standing in disarray; coming forth in great number
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
素っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
要素[ようそ, youso] (n) (1) component; factor; item (e.g. in list); (2) {comp} element (e.g. in array); member (e.g. data structure); (P)
頓狂[とんきょう, tonkyou] (adj-na,n) wild; in disarray
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] associative array
配列[はいれつ, hairetsu] array (e.g. in programming languages)
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued

array ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīen) EN: arrangement ; array FR:
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
เต็มอัตราศึก[X] (tem-attrāse) EN: in full battle dress ; in full battle array FR: en tenue de combat
แถวลำดับ[n. exp.] (thaēo lamda) EN: array FR:
กระจัดพลัดพราย[v.] (krajatphlat) EN: disperse ; scatter in disarray FR:
ไม่เป็นท่า[adv.] (mai pen thā) EN: without dignity ; ignominiously ; humiliatingly ; without style ; in disarray FR: lamentablement
หนีไม่เป็นกระบวน[v. exp.] (nī mai pen ) EN: flee in disorder ; flee in disarray FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
เรียง[adj.] (rīeng) EN: arrayed ; in order ; adjoining ; connecting FR:
ถอยกรูด[v.] (thøikrūt) EN: flee ; retreat in disarray ; move back FR: battre en retraite
ถอยร่น[v. exp.] (thøi ron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray ; retreat FR: perdre pied
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:

array ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter
Bereichsvariable {f}array variable
Feldelement {n}array element
Indexgrenzen {pl}array bounds
Kurvenschar {f}array of curves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า array
Back to top