ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedeck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedeck*, -bedeck-

bedeck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedeck (vt.) ประดับประดา See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง Syn. decorate
bedeck with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งไปด้วย Syn. deck with
English-Thai: HOPE Dictionary
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา
Four of our gladiators bedecked as roman legion.4 กลาดิเอเตอร์ของเราจะแต่งตัวเป็นกองทหารโรมัน

bedeck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle

bedeck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung
Bedeckung {f} | Bedeckungen
Kopfbedeckung {f} | Kopfbedeckungen
Mulch {m} | mit Mulch bedeckenmulch | to mulch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedeck
Back to top