ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*condition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condition, -condition-

*condition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
air conditioner (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
air-condition (vi.) ปล่อยให้อากาศเข้า See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ Syn. open, freshen Ops. close, keep in
air-conditioned (adj.) หนาวเย็น See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ Syn. cooling, chilly, frosty
air-conditioner (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
atmospheric condition (n.) สภาพอากาศ Syn. characteristic weather
condition (n.) ความเจ็บป่วย Syn. illness, ailment
condition (n.) เงื่อนไข Syn. limitation, restriction
condition (n.) ปัจจัยแวดล้อม
condition (n.) สถานะภาพทางสังคม
condition (n.) สภาวะ Syn. circumstance
condition (n.) สุขภาพ Syn. physical state, fitness
condition to (phrv.) ทำให้เคยชินกับ
conditional (adj.) ที่เป็นเงื่อนไข See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ Syn. qualified, limited
conditioned (adj.) ภายใต้เงื่อนไข
conditioner (n.) ผู้แก้ไข See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง Syn. limiter
conditioner (n.) สิ่งที่แก้ไข See also: สิ่งที่ดัดแปลง Syn. limiter
ill-conditioned (adj.) คุณภาพไม่ดี See also: เสื่อม
in an interesting condition (idm.) ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน) See also: มีครรภ์
in condition (idm.) มีสุขภาพแข็งแรง
in good condition (idm.) มีสภาพดี (ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ)
in mint condition (idm.) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ See also: อยู่ในสภาพเยี่ยม, อยู่ในสภาพดี
out of condition (idm.) ไม่ได้อยู่ในสภาพเยี่ยม See also: ไม่แข็งแรง Syn. out of shape Ops. out of shape
poor condition (adj.) แก่ตัวลง See also: เสื่อมลง, ชราภาพ
recondition (vt.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง Syn. repair, renovate
unconditional (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. without strings, no strings attached, no catch,
unconditional (adj.) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด Syn. absolute, informal, uncontrolled
unconditional (adj.) ที่ไม่มีเงื่อนไข See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่ Ops. conditional
unconditioned (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. unconditional, without strings, no strings attached, no catch,
English-Thai: HOPE Dictionary
air conditioningการปรับอากาศ,ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้,ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่, Syn. indefinite,provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
recondition(รีเคินดิช'เชิน) vt. ซ่อมแซม,สภาพดีขึ้น,ปรับปรุง, Syn. repair,make over
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
English-Thai: Nontri Dictionary
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditionเงื่อนไข, สภาพ, ฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditionalมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
design conditionsภาวะออกแบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ill-conditioned-สภาวะเลว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
industrial air conditioningการปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital conditionภาวะสมรส [ดู nuptiality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reconditioning chargesค่าใช้จ่ายปรับสภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rooftop air conditionerเครื่องปรับอากาศติดบนหลังคา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room air conditionerเครื่องปรับอากาศติดห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent conditionเงื่อนไขบังคับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
suspensive conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [ดู condition precedent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconditioned reflex; reflex, inbornรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air conditioningการปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
Ill Defined Conditionsอาการไม่บ่งชัดว่าเป็นอะไรแน่ [การแพทย์]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Socioeconomic conditionภาวะเศรษฐกิจสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
Urban conditionสภาพของเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
โร (adj.) swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children) See also: distended Syn. โต, ป่อง
กำหนดข้อต่อรอง (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข
กำหนดข้อแม้ (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. วางข้อกำหนด
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
กำหนดเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
ข้อตกลง (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด
ข้อแม้ (n.) condition See also: stipulation, proviso Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด
ครีมนวดผม (n.) hair conditioner See also: hair lotion, hair cream
ครีมนวดผม (n.) hair conditioner See also: hair lotion, hair cream
ครีมนวดผม (n.) hair conditioner See also: hair lotion, hair cream
ความถูกอนามัย (n.) hygienic condition
คืนตัว (v.) revert (to original condition) See also: restore in original state, return to original condition
ตั้งข้อแม้ (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง
ตั้งเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
ตั้งเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
ตั้งเงื่อนไข (v.) set conditions See also: lay down teams Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in no condition to fightคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
I have certain conditionsฉันมีเงื่อนไขบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd think they'd air-condition this place.คุณจะคิดว่าพวกเขาต้องการเครื่องปรับอากาศสถานที่แห่งนี้
This accounts for the holes dug all over and the poor condition of the find.และเป็นต้นเหตุของหลุมที่ถูกขุดไปทั่วๆแบร์โร และสภาวะที่เสื่อมโทรมของการค้นพบ
I plan to report on the condition of the mines here...ผมกะจะทำข่าวเรื่องเหมืองที่นี่
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง?
It can be conditioned to behave the way we want it to behave.ตอนนี้เราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม?
It's a matter of conditioning and discipline.มันเป์นเรื่องของวินัย
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต

*condition* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
冷气[lěng qì, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ, 冷气 / 冷氣] air conditioning (used in Taiwan)
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
伤势[shāng shì, ㄕㄤ ㄕˋ, 伤势 / 傷勢] condition of an injury
地步[dì bù, ㄉㄧˋ ㄅㄨˋ, 地步] condition; plight; extent
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 状况 / 狀況] condition; state; situation
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 駉] in good condition (as a horse)
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, 前提] premise; precondition; prerequisite
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 标准状态 / 標準狀態] standard conditions for temperature and pressure
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 标准状况 / 標準狀況] standard conditions for temperature and pressure
必死之症[bì sǐ zhī zhèng, ㄅㄧˋ ㄙˇ ㄓ ㄓㄥˋ, 必死之症] terminal illness; uncurable condition (also fig.)
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 绝对 / 絕對] absolute; unconditional
冷气机[lěng qì jī, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, 冷气机 / 冷氣機] air-conditioner
空气调节[kōng qì tiáo jié, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 空气调节 / 空氣調節] air conditioner
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, 空调 / 空調] air conditioning
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, 病势 / 病勢] degree of seriousness of an illness; patient's condition
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
不对劲[bù duì jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, 不对劲 / 不對勁] not in good condition
完好[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, 完好] intact; in good condition
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 要件] key document; important condition
精神状态[jīng shén zhuàng tài, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 精神状态 / 精神狀態] mental condition
久病[jiǔ bìng, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 久病] my old illness; chronic condition
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 充要条件 / 充要條件] necessary and sufficient condition
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 异状 / 異狀] unusual state; different condition

*condition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions
エアコン[, eakon] (n,adj-no) air-conditioner; air-conditioning; (P)
エアコンディショナー[, eakondeishona-] (n) air conditioner
エアコンディショニング[, eakondeishoningu] (n) air-conditioning
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators)
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning
カークーラー[, ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei
クーラー[, ku-ra-] (n) cooler; air conditioner; (P)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber)
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
デフコン[, defukon] (n) defense condition; defence condition
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning
にあっては[, niatteha] (conj) in; on; at; during; in the condition of; (P)
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
ねば[, neba] (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional)
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation)
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
ヘアコンディショナー[, heakondeishona-] (n) hair conditioner
ルームクーラー[, ru-muku-ra-] (n) room cooler; air conditioner
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P)
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
三項演算子[さんこうえんざんし, sankouenzanshi] (n) ternary operator; conditional operator
不衛生[ふえいせい, fueisei] (adj-na,n) unsanitary condition; lack of hygienic care; inattention to hygiene; unhygienic conditions
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
与件[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
仮決[かけつ, kaketsu] (n) conditional approval
仮進級[かりしんきゅう, karishinkyuu] (n) conditional promotion
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators)
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning
ネットワーク状況[ネットワークじょうきょう, nettowa-ku joukyou] network conditions
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
ファイル終了条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition
例外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition
例外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition
初期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition
十分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] sufficent condition
単純条件[たんじゅんじょうけん, tanjunjouken] simple condition
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation)
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump
条件付きパラメタ[じょうけんつきパラメタ, joukentsuki parameta] conditional (parameter)
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct
条件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction

*condition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f] ; clim [f] (fam.)
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner FR: état de santé [m] ; état [m] ; condition [f] ; condition de santé [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อาการเพียบ[X] (ākān phīep) EN: in critical condition FR:
อนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (anukrom lū ) EN: conditionally convergent series FR:
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
แบบมีเงื่อนไข[adj.] (baēp mī nge) EN: conditional FR: conditionnel
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang titta) EN: FR: installateur d'air conditionné [m]
ชีวิตความเป็นอยู่[n. exp.] (chīwit khwā) EN: living conditions FR:
โดยไม่มีข้อแม้[adv.] (dōi mai mī ) EN: unconditionally FR: sans condition
โดยไม่มีเงื่อนไข[X] (dōi mai mī ) EN: unconditional FR: inconditionnel ; sans condition
โดยมีข้อแม้ว่า[X] (dōi mī khøm) EN: on condition that ; with the reservation that FR: à la condition que
โดยปราศจากข้อผูกพัน[adv.] (dōi prātsaj) EN: unconditionally FR:
โดยปราศจากเงื่อนไข[adj.] (dōi prātsaj) EN: inconditional FR: inconditionnel
โดยปราศจากเงื่อนไข[adv.] (dōi prātsaj) EN: inconditionally FR:
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
ห้องแอร์[n. exp.] (hǿng aē) EN: air-conditioned room FR: chambre avec air conditionné [f]
กำหนดข้อต่อรอง[v. exp.] (kamnot khø ) EN: impose condition FR:
กำหนดเงื่อนไข[v. exp.] (kamnot ngeū) EN: set conditions ; stipulate FR: stipuler
การบำรุงรักษาตามสภาพ[n. exp.] (kān bamrung) EN: condition-based maintenance: (CBM) FR:
การลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (kān lūkhao ) EN: conditional convergence FR:
การพูดแบบมีเงื่อนไข[n. exp.] (kān phūt ba) EN: condition FR:
การปรับอากาศ[n.] (kān prap-ak) EN: air conditioning FR:
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
ขายฝาก[v.] (khāifāk) EN: sell on consignment ; sell with a right of redemption ; make a conditional sale FR:
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange FR:
คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไข[n. exp.] (khamsang an) EN: unconditional order FR:
คำสั่งแบบมีเงื่อนไข[n. exp.] (khamsang ba) EN: conditional statement FR:
ค่าเริ่มต้น[n. exp.] (khā roēmton) EN: initial value ; initial condition FR:
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[n. exp.] (khøkamnot l) EN: terms and conditions ; terms & conditions FR:

*condition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterschaltbedingung {f}step enabling condition
Zöliakie {f}; Sprue (Unverträglichkeit von Gluten) [med.]Coeliac disease; Coeliac condition; celiac disease
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning
Verträglichkeitsbedingung {f}compatibility condition
Konditionszahl {f} [math.]condition number
definit {adj} [math.] | positiv definit [math.] | negativ definit [math.] | negativ semidefinit [math.] | bedingt positiv definit [math.]definite | positive definite | negative definite | negative semidefinite | conditionally positive definite
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions
Gleichgewichtsbedingung {f}equilibrium condition
Ernährungszustand {m}nutritional condition
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
vollklimatisiert {adj}fully air-conditioned
Allgemeinzustand {m}general condition
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Lichtverhältnisse {pl}lighting conditions
Lebensbedingung {f}living condition
Lastfall {m}loading condition
Betriebsbedingungen {pl}operation conditions; service conditions
Betriebsbereitschaft {f}operational conditions
Dauerzustand {m}permanent condition
Erhaltungsbedingungen {pl}preservation conditions
Raumluftzustand {m}room air condition
Einschwingvorgang {m}settling process; transient condition
Nebenbedingung {f} [math.]side condition
Eingabeeinheit {f}signal conditioning unit
Eingabegerät {n}signal conditioning device
Eingabeglied {n}signal conditioning element
Schwächezustand {m}state of weakness; weak condition
Oberflächenbeschaffenheit {f}surface condition; surface finish
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Wetterbedingungen {pl} | widrige Wetterbedingungenweather conditions | adverse weather conditions
Beförderungsbedingungen {pl}conditions of carriage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *condition*
Back to top