ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limiter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limiter*, -limiter-

limiter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limiter (n.) ผู้แก้ไข See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง Syn. conditioner
limiter (n.) สิ่งที่แก้ไข See also: สิ่งที่ดัดแปลง Syn. conditioner

limiter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, 帧首定界符 / 幀首定界符] start of frame delimiter

limiter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリミタ[, derimita] (n) {comp} delimiter
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter
区きり子[くきりし, kukirishi] (n) {comp} delimiter
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] (n) {comp} delimiter role
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] (n) {comp} delimiter set
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] (n) {comp} delimiter; separator
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing)
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set

limiter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamn) EN: limit the number of FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamn) EN: limit the number of passengers FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดรายจ่าย[v. exp.] (jamkat rāij) EN: FR: limiter ses dépenses
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) EN: FR: délimiter ; borner
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดคั่น[v.] (khītkhan) EN: delimit ; demarcate ; draw the line FR: délimiter

limiter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Gurtkraftbegrenzer {m} [auto]belt force limiter
Niederdruckbegrenzer {m}low-pressure limiter
Drehmomentbegrenzer {m}torque limiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limiter
Back to top