ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proviso

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proviso*, -proviso-

proviso ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proviso (n.) เงื่อนไข Syn. provision
provisory (adj.) ซึ่งเป็นเงื่อนไข Syn. conditional, dependent
English-Thai: Nontri Dictionary
proviso(n) เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provisoข้อกำหนดเป็นเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station.

proviso ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
但书[dàn shū, ㄉㄢˋ ㄕㄨ, 但书 / 但書] proviso; qualifying clause

proviso ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
但し書き;但書き;ただし書き;ただし書;但書(io)[ただしがき, tadashigaki] (n) proviso
尚書き;なお書[なおがき, naogaki] (n) proviso

proviso ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso FR: condition [f] ; réserve [f]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนไขที่กำหนดไว้[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; proviso FR:
ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: FR: permis de conduire provisoire [m]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional FR: temporaire ; provisoire ; transitoire
ชั่วคราว[adj.] (chūa khrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift ; casual ; ephemeral ; short-term FR: temporaire ; passager ; provisoire ; momentané ; occasionnel
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpro) EN: temporarily permitted area FR: zone provisoirement autorisée [f]
หนังสือเดินทางชั่วคราว[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: temporary passport FR: passeport provisoire [m]
ป้ายแดง[n. exp.] (pāi daēng) EN: new car FR: plaque provisoire [f] ; nouvelle voiture [f]
รัฐบาลชั่วคราว[n. exp.] (ratthabān c) EN: provisional government FR: gouvernement provisoire [m]
รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล[n. exp.] (ratthathamm) EN: provisional constitution FR: constitution provisoire [f]
ที่พักชั่วคราว[n. exp.] (thī phak ch) EN: temporary accomodation ; shelter FR: abri provisoire [m]
ยังไม่เป็นทางการ[adj.] (yang mai pe) EN: informal FR: informel ; non officiel ; provisoire

proviso ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
provisorisch; vorläufig; kommissarisch; einstweilig {adj} | provisorischer | am provisorischstenprovisional | more provisional | most provisional
Notlösung {f}; provisorische Lösung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proviso
Back to top