ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distended*, -distended-

distended ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distended (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. enlarged, puffed up Ops. shrunken
distended (adj.) บวม Syn. bulging
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distendedท้องอืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องพอง (v.) be a distended stomach Syn. ท้องอืด, ท้องขึ้นท้องพอง

distended ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
กระป่อง[adj.] (krapǿng) EN: distended ; swollen FR:
พุงป่อง[n. exp.] (phung pǿng) EN: distended stomach ; potbelly ; distended belly FR:
พุงโร[n. exp.] (phung rō) EN: bloated stomach ; distended stomach ; stomach sticking out FR:
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended FR: gonfler ; enfler ; se dilater ; saillir
ป่อง[adj.] (pøng) EN: swollen ; distended FR: bombé ; saillant
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ท้องกาง[adj.] (thøngkāng) EN: stuffed belly ; distended stomach ; distended belly FR: ventre plein
ท้องพอง[adj.] (thøngphøng) EN: bloated ; distended stomach FR:
ทูม[adj.] (thūm) EN: distended ; enlarged ; bulging ; swollen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distended
Back to top