ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แน่วแน่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แน่วแน่, -แน่วแน่-

*แน่วแน่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่วแน่ (n.) steadiness See also: stability, firmness Syn. ความแน่แน่ว Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
แน่วแน่ (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent Syn. แน่แน่ว
แน่วแน่ (adj.) firm See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering Syn. แน่แน่ว
แน่วแน่ (adv.) firmly See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly Syn. แน่แน่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
unfinching(อันฟลิน'ชิง) adj. ไม่ลดน้อย,ยืนหยัด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่., See also: unfinchingly adv.
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.
English-Thai: Nontri Dictionary
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
set(adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adamant (adj.) แน่วแน่ See also: ใจแข็ง, ยืนกราน Syn. inflexible
bent (adj.) แน่วแน่ See also: จริงจัง
determinded (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. unwavering
determine (vt.) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่ See also: มุ่งมั่นค้นหา Syn. ascertain, find out, learn
firm (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, settled, unalterable Ops. unsettled
in so many words (idm.) อย่างแน่วแน่ See also: อย่างชัดแจ้ง
make it clear that (idm.) ประกาศอย่างแน่วแน่ว่า
resolute (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. determinded, unwavering
resolve (vt.) ตัดสินใจแน่วแน่ See also: ตกลงใจแน่วแน่ Syn. intend, purpose
resolve (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness, steadfastness
settled (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, unalterable Ops. unsettled
steadfastness (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness
unalterable (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, settled Ops. unsettled
unwavering (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. determinded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
For my will is as strong as yours... and my kingdom is as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน... และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
For my will is as strong as yours, my kingdom as great--ความมุ่งมั่นในใจข้า แน่วแน่ไม่แพ้ท่าน และอาณาจักรของข้า ยิ่งใหญ่--
Are you willing to make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Will you make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Good versus evil... it's just more of a constant struggle between right and wrong.ความดีและความชั่วร้าย... ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ฟันฝ่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด
But my daughter's on that ferry. please. please.ภาพยนต์เรื่องนี้ขออุทิศให้กับ ความเข้มแข็ง และจิตใจที่แน่วแน่ ของชาวนิวออลีนส์
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... .
He's just going to have to stay focused and channel that energy to good places.เขาแค่ กำลัง ตั่งใจแน่วแน่ หาที่ดี ๆ สักที่
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้
Although my life is down and out, but I have made a firm decision to be a father to you.ถึงแม้ว่า ชีวิตของฉันจะไม่มีเงิน, แต่.. ฉันได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ที่จะเป็นพ่อให้แก
Steady! Steady. Courage, woman.แน่วแน่ แน่วแน่ /N หญิงกล้า
And at our house, no legacy is more entrenched than the arrival of the dreaded box of cousin clothes.และที่บ้านเรา ไม่มีมรดกไหนที่แน่วแน่ เท่าการส่งกล่องเสื้อผ้าจากญาติ อันน่าหวาดหวั่น
If it could be said your wish for a changed future is that Nokaze-san and the people of this era to have strong wills then this is no longer a history that needs to be changed and is just an ordinary history, is it not?หากสามารถบอกความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคต โนคาเสะและคนอื่นในตอนนี้คงมีความตั้งใจอันแน่วแน่ มันจะไม่มีประวัติศาสตร์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
You had a lot of questions and some strong ideas about weapons and head wounds--เธอดูมีคำถามมากมาย แล้วก็ความคิดที่แน่วแน่ เกี่ยวกับอาวุธ แล้วก็รอยแผลที่หัว
Engage, engage. Impose will, impose will.มุ่งมั่น มีสมาธิ ตั้งใจให้แน่วแน่ ตั้งใจให้แน่วแน่
And my new neighbor made it her mission to find out what my secret was.และเพื่อนบ้านคนใหม่ของฉัน ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่า ต้องรู้ความลับของฉันให้ได้
You know, determinedly rationalistic, clear and concise.มีเหตุผล แน่วแน่ ชัดเจนและสั้นได้ใจความ แต่...
♪ when you look at me that way and when you're obsessed with one goal, it's hard to focus on anything else... ♪ I feel the sky tumbling down even during an amazing date with your brand-new, sophisticated,เวลาที่เธอมองฉันแบบนั้น และถ้าคุณมีสิ่งที่แน่วแน่แล้ว มันยากที่จะสนใจสิ่งอื่นเลยหล่ะ
But Lester--he was totally matter-of-fact about it, had to be done.แต่เลสเตอร์ เขา แน่วแน่มากว่าเรื่องนี้ ต้องทำให้ได้
With all his years of experience, and all his constant commitment to the game, he's really shown that he doesn't give up.ด้วยประสบการณ์ของเขา ที่สั่งสมมานานนับปี และความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ของเขาที่มีต่อเกม เขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เขาไม่เคยยอมแพ้
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง
Watch how he settle hisself right into the middle of it.แล้วเล็งไว้ให้แน่วแน่
Knowing exactly what you want... and how far you'll go to get it.รู้แน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไร และจะได้ไปไกลแค่ไหนจึงจะได้มา
Can you look really determined?คุณช่วยมองอย่างแน่วแน่จริงๆได้มั้ย ?
I'd resolved... to follow him anywhere.ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า... จะตามเขาไปทุกที่.
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
I mean, really focus on it.ลองตั้งใจแน่วแน่ดีๆ สิ
So strong, determined, optimistic... just like your mother was.มองโลกในแง่บวกอย่างแน่วแน่ ช่างเหมือนกับแม่ของคุณ
And we just got to direct it to manifest what we want.และเราต้องแน่วแน่ ตรงไปสู่สิ่งที่เราต้องการ
Face all my enemies with an iron will.~ ~.. เผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูด้วยความแน่วแน่..
You're the man of the house now. I need you to be strong and sure.ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว พ่ออยากให้ลูกเข้มแข็งและแน่วแน่
Zach and I went to the aquarium.ฉันแค่พยายามจิตใจนายแน่วแน่
You must spirit walk many miles.คุณด้องเดินด้วยจิตแน่วแน่ไปหลายไมล์เลย
This spirit walk...ไอ้เดินด้วยจิตแน่วแน่เนี่ย...
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่
His heart was in the right place, but he tried to answer Grievous' power with his own.เขามีความตั้งใจแน่วแน่ แต่เขาพยายามที่จะทดสอบ พลังของกรีวัสด้วยตัวของเขาเอง
My desire to see more is so strong I can't sleep at nightความปรารถนาของข้านั้นแน่วแน่ จนข้ามิสามารถข่มตาหลับลง

*แน่วแน่* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แน่วแน่*
Back to top