ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determinded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determinded*, -determinded-

determinded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determinded (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. unwavering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determinded
Back to top