ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เห็นแก่ตัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เห็นแก่ตัว, -เห็นแก่ตัว-

*เห็นแก่ตัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเห็นแก่ตัว (n.) selfish person See also: mean person Syn. คนเห็นแก่ได้
ความเห็นแก่ตัว (n.) selfishness See also: exploitation, utilization Syn. ความเห็นแก่ได้
เห็นแก่ตัว (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, ละโมบ Ops. เสียสละ
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish Ops. ใจกว้าง
เห็นแก่ตัว (v.) be black-hearted See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be merciless Syn. ใจร้าย, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
เห็นแก่ตัว (adj.) black-hearted See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless Syn. ใจร้าย, ใจแคบ, ใจจืด Ops. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. มักได้
English-Thai: HOPE Dictionary
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish,egocentric)
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hoggish(ฮอก'กิช) adj. คล้ายหมู,เห็นแก่ตัว,ตะกละ. -hoggishly adv -hoggishness n., Syn. selfish
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง,ประโยชน์ส่วน บุคคล,ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swinish(adj) สารเลว,เหมือนหมู,หยาบคาย,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
altruism (n.) ความไม่เห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น Syn. selflessness
altruistic (adj.) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ Syn. generous, unselfish
egocentric (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist, egotistic
egoist (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egotistic
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit
egotistic (adj.) ซึ่งเห็นแก่ตัว See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ Syn. self-centered, selfish
egotistic (n.) ผู้ที่เห็นแก่ตัว See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ Syn. egoist
for profit (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, egoistically
forget oneself (phrv.) ไม่เห็นแก่ตัว See also: ไม่เอาแต่ได้
hog (n.) คนที่เห็นแก่ตัว See also: คนที่ละโมบโลภมาก
self-centered (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic
self-interest (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. selfishness
self-regard (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. parsimony, vanity, greed
self-regardingly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. for profit, egoistically
selfish (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ...
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
I know this is going to sound unbelievably selfish on my part but were you planning on bringing up the whole baby/lesbian thing?ฉันรู้ว่าฉันอาจจะฟังดู เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆ แต่เธอจะบอกแม่ เรื่องลูกกับเลสเบี้ยนหรือเปล่า
Now give us the rest to set it right.- เอาละ ตอนนี้เอารหัสส่วนที่เหลือมา... - คุณมันเห็นแก่ตัว ไร้ความรับผิดชอบ
Don't be fooled, because she may seem like your typical selfish, back-stabbing, slut-faced ho-bag.อย่าคิดว่า เธอเหมือนคนเห็นแก่ตัว แทงคนข้างหลัง
Your father's the one who's selfish, up and disappearing like thatพ่อของเธอนั่นแหละ เห็นแก่ตัว ทิ้งพวกเราไปอย่างงั้น
But my mother is a bit harsh, or should I say, she has a cruel side. Aren't you gonna eat?เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เห็นแก่ตัว และซุ่มซ่าม
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with.เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย,เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก
However, they're selfish and pig-headed.แต่ถึงกระนั้น ก็ช่างเห็นแก่ตัว และหัวรั้นนัก
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง
She grabbed his... until you learn to be less competitive and less selfish, you will not assist on my surgeries.จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะแข่งขันน้อยลง เห็นแก่ตัวน้อยลง คุณจะไม่ได้เข้าช่วยผมผ่าตัด
Shepherd says I'm selfish and competitive.ดร. เชพเพิร์ดบอกว่าฉันเห็นแก่ตัว และชอบเอาชนะ
God, I know this might sound incredibly selfish, but right now I'm thanking God I'm not alone.พระเจ้า ผมรู้ว่าฟังดูแล้วมันเห็นแก่ตัว แต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ ไม่ให้ผมอยู่ตัวคนเดียว
You're gonna go downhill appealing to my ego, friend.คุณจะลงจากเขาไป เพื่อร้องทุกข์ถึงความเห็นแก่ตัวของผมก็ได้นะ เพื่อน
I'm starting to wonder if you're really selfless or just a little self-obsessed.ผมเริ่มสงสัยแล้วว่า คุณเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจริง ๆ หรือว่ามีอะไรเข้าสิงคุณอยู่
What am I supposed to say?นายจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เห็นแก่ตัว, คุยโว โป้ปด
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
I thought, you know, if I was there for you selflessly, that you would see that people are essentially kind at heart.ฉันคิดว่า ถ้าฉันไม่เห็นแก่ตัว จะทำให้นายมองคนด้วยหัวใจ
But didn't you also think of doing the same thing?ฉันคิดว่าจะอยู่คนเดียวสักพักนึง, ขอโืทษนะที่เห็นแก่ตัว, แต่คิดว่าเธอคงไม่ได้คิด ที่จะทำอะไรเดิมๆ?
I mean, what kind of a selfish idiot--ฉันหมายถึง อะไรประเภทที่เห็นแก่ตัว โง่เง่า
What people do, why they do it the selfish choices, it's all in here.สิ่งที่คนเราทำ ทำไมพวกเขาทำ... ...เลือกทางที่เห็นแก่ตัว ทั้งหมดมันอยู่ในนี้
Nobody, nobody without any self respect would put up with you.ไม่มีใคร อยากอยู่กับคนเห็นแก่ตัว ฉันไม่อยู่ที่นี่แล้ว คุณมัน..
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ
Wow. You are one spoiled, selfish, little brat.ว้าว เธอนี่มัน นิสัยเสีย เห็นแก่ตัว เหลือขอ
A partnership should not be entered into lightly, but with much consideration.การอยู่ด้วยกันจะต้อง ไม่เห็นแก่ตัว แต่ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันมากๆ
You were reckless and selfish and arrogant.เธอมันไม่ยั้งคิด เห็นแก่ตัว และอวดดีอีก
In that moment, I was a selfish person, and I chose my happiness.ในตอนนั้น ชั้นเหมือนคนที่เห็นแก่ตัว และชั้นเลือกที่จะเอาความสุขสำหรับตัวชั้นก่อน
She was just very complicated and selfish and at times not very kind, but very sexy and seductive.เธอเป็นคนเข้าใจยาก และเห็นแก่ตัว บางทีก็ใจร้ายด้วย แต่เซ็กซี่ และยั่วยวนสุดๆ
You're cute, but selfish and narcissistic to the point of near delusion.คุณน่ารักจัง แถมยังเห็นแก่ตัวและหลงตัวเอง จนแทบเข้าขั้นเสียสติเลยล่ะ
I gave Abed my shirt because I'm not selfish, which is something you'll discover while we are working on this.ผมให้เสื้ออาเบดไป เพราะผมไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งคุณก็คงจะได้รู้เมื่อคุณได้ทำงานนี้คู่กับผม
That was one of the worst things I have ever seen, which I guess makes being a part of it a pretty selfless act, so I'm impressed.นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย แต่ฉันว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นก็ แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว ฉันประทับใจนะ
Yeah, yeah, selfish gaby. Same old song.ใช่ นังเห็นแก่ตัว เกบี้ คำเก่าๆ
She's kind and she's caring and she's selfless, and it's real.เธอใจดี และห่วงใย และเธอไม่เห็นแก่ตัว และมันเรื่องจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เห็นแก่ตัว*
Back to top