ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selflessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selflessness*, -selflessness-

selflessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selflessness (n.) ความไม่เห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น

selflessness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
忘我[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, 忘我] selflessness

selflessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
没我[ぼつが, botsuga] (n) selflessness
忘己利他[もうこりた, moukorita] (n) selflessness; selfless devotion to the service of others
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P)
無私[むし, mushi] (adj-na,n,adj-no) selflessness; unselfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selflessness
Back to top