ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egoistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egoistic*, -egoistic-

egoistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัวเอง See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง Syn. selfish, self-important, unconcerned
egoistic (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, vain
egoistic (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain
egoistic (adj.) มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง See also: คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก Syn. complacent, sanctimonious
egoistic (adj.) ซึ่งพอใจในตนเอง See also: ซึ่งหลงตนเอง, ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป Syn. complacent, overproud, smug
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit

egoistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish

egoistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:

egoistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egoistic
Back to top