ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rapacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rapacious*, -rapacious-

rapacious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapacious (adj.) โลภ See also: ตะกละ, ละโมบ Syn. avaricious, greedy
rapacious (adj.) ชั่วร้าย See also: เป็นภัย Syn. berserk, murderous
rapacious (adj.) แย่งชิง See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน Syn. predatory, ravening
rapacious person (n.) ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า
rapaciously (adv.) เหมือนสุนัขป่า
rapaciousness (n.) ความโลภ
English-Thai: HOPE Dictionary
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rapacious(adj) งก,ตะกละ,ละโมบ,โลภ

rapacious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, 贪欲 / 貪慾] greed; avarice; rapacious; avid

rapacious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition

rapacious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy ; rapacious FR:
หน้าโลหิต[adj.] (nālōhit) EN: greedy ; rapacious FR:
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé

rapacious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubgierigkeit {f}rapaciousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rapacious
Back to top