ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egoistically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egoistically*, -egoistically-

egoistically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egoistically (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egoistically
Back to top