ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เศร้าใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เศร้าใจ, -เศร้าใจ-

*เศร้าใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเศร้าใจ (n.) sorriness See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness Ops. ความดีใจ
น่าเศร้าใจ (adj.) sorrowful See also: heartbreaking, sad
น่าเศร้าใจ (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าสลดใจ
เศร้าใจ (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop Syn. หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
sorrily(ซอ'ริลี) adv. อย่างเสียใจ,อย่างเศร้าใจ,อย่างน่าเสียใจ,อย่างน่าสมเพช, Syn. regretfully
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
sorry(ซอ'รี) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,น่าสมเพช,น่าสงสาร, Syn. regretful,sympathetic)
English-Thai: Nontri Dictionary
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
drear(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dreary(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
repine(vi) โอดครวญ,เศร้าใจ,บ่น,ไม่พอใจ
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blue (adj.) เศร้าใจ See also: เสียใจ Syn. depressed
disconsolate (adj.) เศร้าใจ See also: หดหู่ใจ Syn. sad
disconsolately (adv.) อย่างเศร้าใจ See also: อย่างหดหู่ใจ Syn. sadly
dolefulness (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก
low-spirited (adj.) เศร้าใจ See also: หดหู่ใจ Syn. sad, heartsore, dispirited, blue
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
pitiableness (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
poignancy (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
sadly (adv.) อย่างเศร้าใจ
sorrow (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ Syn. sensitivity, grief, pity Ops. insensitivity
sorrow (vi.) เศร้าใจ See also: เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
Donkey, think of the saddest thing that ever happened to you.เจ้าลา, คิดอะไรที่มันเศร้าใจสุด ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับนายหน่อยเด๊ะ 544 00: 36: 16,500
I really feel great sorrow at the sudden news of your death, and I can hardly believe that I have to stand here and speak these words to a photographพูดสิ่งเหล่านี้ หนูเศร้าใจจริงๆ กับข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของท่าน และแถบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมายืนอยู่ ณ ที่นี้
"I can hardly get out of bed.มารู้สึก เศร้าใจ" เมื่อ 3 เดือนก่อน
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า
Yeah. it was sad. i love kids.ครับ ผมรู้สึกเศร้าใจ ผมรักเด็ก ๆ
When I went to meet her at the precinct, she was so emotional, I could barely understand a word she was saying.ตอนที่ฉันไปพบเธอที่สถานีตำรวจ เธอเศร้าใจร้องห่มร้องไห้ จนฉันไม่เข้าใจ คำพูดที่เธอพูดน่ะค่ะ
It was so tragic.- น่าเศร้าใจ - คุณพระช่วย
I'm sad. Would you play with me?ผมเศร้าใจ เล่นกับผมหน่อยได้มั้ย
When you came My day was doneเธอมาหาฉันในวันที่ฉันเศร้าใจ
You know this girl? Sadly, yes. She is my sister.น่าเศร้าใจ ใช่แล้ว เธอเป็นน้องสาวของข้าเอง เธอเป็นบ้านิดหน่อยน่ะ
Tragic, isn't it?น่าเศร้าใจนะ ว่ามั้ย?
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด...
A place of joy not of sorrowดินแดนของความสนุกสนาน ไม่มีความเศร้าใจ
Dobby feels most aggrieved, sir.ด๊อบบี้รู้สึกเศร้าใจมากครับ
You seemed much more upset than your wife.คุณดูเศร้าใจมากกว่าภรรยาคุณ
But why am I so sad?แต่ทำไมฉันถึงเศร้าใจล่ะ
Today we acknowledged a really terrible lostวันนี้ พวกเราต่างก็รู้ว่ามี เรื่องน่าเศร้าใจอย่างยิ่ง
Thank you for making me so depressed!ขอบใจนะที่ทําให้ฉันรู้สึกเศร้าใจขนาดนี้!
The saddest thing is watching my mom sleep from behind.เศร้าใจที่สุด ที่ต้องเฝ้ามองแม่ฉันหลับอยุ่ด้านหลัง
I'm sad. So sad.ฉันล่ะเศร้าใจ จริงๆนะ
I'm sad to say that I lost my way.ผมเศร้าใจที่จะพูดว่า ผมเสียสภาพของผมไป
Cedric Diggory's death was a tragic accidentการตายของเซดริก ดิกกอรี่เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าใจ
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ
A disgrace, a fucking disaster.น่าเศร้าใจ หายนะชัดๆ
Because of this tragic incident,เพราะเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้น
And I know that when you're really sad,และผมรู้ว่าตอนที่คุณเศร้าใจ
We are people who grieve the future of Earth.พวกเราคือคนที่เศร้าใจกับอนาคตของโลกใบนี้นะสิ
Reggie, are you upset?เร็จจี้ ลูกเศร้าใจอะไรเหรอ?
Except she was upset about this boy at school.ยกเว้นตอนนี้เธอรู้สึกเศร้าใจเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนึงที่โรงเรียน
Unfortunately, he was also a drunk.แต่ที่น่าเศร้าใจ เขาเป็นพวกขี้เมา
Remorse. Just a lot of things.เศร้าใจ,หลายๆ อย่างปนกัน
She was a little upset.- ไม่ เธอเศร้าใจนิดหน่อย
Sadly, there's always someone willing to come along and remind us.น่าเศร้าใจที่มักจะมีใครมา และเตือนเรา.
Every year this time I get a little depressed.เวลานี้ของทุกปีฉันจะรู้สึกเศร้าใจนิดหน่อย
That there are, sadly, some times in lifeน่าเศร้าใจว่าบางทีในชีวิต
I suggest that we send a letter to Calvini's family extending our heartfelt prayers and condolences for their terrible loss.ฉันคิดว่าเราควรส่งจดหมายไปให้ครอบครัวกาลวินี่ ว่าพวกเราเศร้าใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียในครั้งนี้
I was never told about the sorrowไม่เคยมีใครบอกฉันเลย เกี่ยวกับความเศร้าใจนี้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เศร้าใจ*
Back to top